دکتر حميد زمان‌زاده

دکتر حميد زمان‌زاده

دکتر حميد

زمان‌زاده

عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی

مجری طرح «مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران»، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۸۸-۱۳۸۶
همکار اصلی طرح «برآورد تابع مطلوبیت به عنوان شاخص رفاه»، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸۹-۱۳۸۸
همکار اصلی طرح «تحلیل اثر شوک های نفتی بر اقتصاد ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۹۲-۱۳۹۰
مجری طرح «چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
مجری طرح «مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
مجری طرح «رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
مجری طرح «افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۹۴-۱۳۹۳
همکار اصلی طرح «بررسی سازوکارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی»، صندوق توسعه ملی، ۹۴-۱۳۹۳
مجری طرح «اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران»، بانک ملی ایران، ۹۷-۱۳۹۶
مجری طرح «چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۹
مجری طرح «چشم‌انداز تورم در چارچوب هدفگذاری تورمی»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۹
 

لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران (فصلنامه مطالعات اقتصادی كاربردی ايران، بهار ۹۸)

تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی (فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی، زمستان ۹۶)

نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی یک مدل رانت جویی با رویکرد DSGE(فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی، پاییز ۹۳)

ابزار تهاتر ارزی در بانکداری بدون ربا جهت سياست‌گذاری بانک مرکزی(فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی، تابستان ۹۳)

بررسی اثر تکانه های نفتی بر عملکرد اقتصاد ايران يک مدل رانت جويی با رويکرد DSGE(فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، تابستان ۹۳)

مکانسیم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE(فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی، بهار ۹۳)

برآورد مقیاس هم ارز برای خانوارهای ایرانی(فصلنامه تحقیقات اقتصادی، پاییز ۹۲)

سیاست مالی و سلطه مالی در اقتصاد ایران: با رویکرد DSGE(فصلنامه پول و اقتصاد، پاییز ۹۱)

برآورد خطوط فقر در ایران بر اساس بُعد خانوار(فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، زمستان ۹۰)

مدل سازي شوك هاي پولي و نفتي در اقتصاد كلان ايران: رويكرد VECMX (فصلنامه پول و اقتصاد، پاییز ۹۰)

تفسیری از فرضیه نفرین منابع در کشورهای صادرکننده نفت: تکانه های مثبت نفتی، از چه سطح آستانه ای برای رشد اقتصادی، مضر است؟(فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، بهار ۹۰)

مصيبت منابع يا نهادها: مطالعه موردي کشورهاي صادرکننده نفت(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، پاييز ۸۹)

رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه، نامتقارن است؟(فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، تابستان ۸۸)

 

Shadrokh, M., & Zamanzadeh, H. (2017). The Role of Institutions in the Dynamic Effects of Oil Revenues in Oil Economies. Journal of Money and Economy12(1), 23-36.

Badri, A., & Zamanzadeh, H. (2016). The Role of Unbalanced Balance Sheet of Banking System in Creating the Puzzle of Interest Rate, Inflation and Liquidity Growth: Evidence from Iran. Journal of Money and Economy11(2), 173-191.

رویارویی مکاتب کلاسیک و کینزی در بحران مالی و اقتصادی جهان، کنفرانس ملی بحران اقتصاد جهانی در نظام‌های مالی، شرکت آتی سازان، بهمن ۱۳۸۸.

آسیب شناسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، اولین کنفرانس آسیب شناسی اقتصاد ایران، دانشگاه فردوسی، اسفند ۱۳۸۸.

آسیب شناسی مدیریت نظام پولی - بانکی در اقتصاد ایران، اولین کنفرانس آسیب شناسی اقتصاد ایران، دانشگاه فردوسی، اسفند ۱۳۸۸.

پیشگیری از بروز حباب مالی در بازار سهام تهران، کنفرانس بازار سرمایه در ایران ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دی ماه ۱۳۸۹.

مدل‌سازي شوك‌هاي پولي و نفتي در اقتصاد كلان ايران، بیست و یکمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۹۰.

مکانیسم انتشار بیماری هلندی در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، بیست و سومین  همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۲.

گواهی سپرده مدت­دار سرمایه­گذاری خاص: کاستی­ها و راه­حل­ها، بیست و چهارمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۳.

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور، بیست و چهارمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۳.

شوکهای عرضه نفت در مدل جهانی یکپارچه پولی و مالی، بیست و پنجمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۴.

سازوکار مدیریت نرخ­های سود در چارچوب سیاست پولی، بیست و ششمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، خرداد ۱۳۹۵.

تحلیل رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان، بیست و هفتمین همایش سیاست­های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، مرداد ۱۳۹۶.

رساله دکترای آقای مسلم شعله با عنوان «بررسی آثار الزام شبکه بانکی کشور به رعایت نسبت کفایت سرمایه در توافقنامه بال 3 بر خلق نقدینگی در اقتصاد ایران»؛ پژوهشکده پولی و بانکی (در حال انجام)

رساله دکترای آقای پدارم داوودی با عنوان «بررسی نقش فضای کسب و کار بر چرخه‌های تجاری با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویا»؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۷

رتبه اول المپیاد دانشجویی اقتصاد در سال ۱۳۸۵

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۷ تاکنون
عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۲ تاکنون
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۹۶-۱۳۹۳.
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۹۲-۱۳۸۹.  
پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی از سال ۸۹-۱۳۸۶.
تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در مطبوعات