دکتر سجاد ابراهیمی

دکتر سجاد ابراهیمی

دکتر سجاد

ابراهیمی

s.ebrahimi@mbri.ac.ir

 سرپرست گروه پولی و ارزی وعضو هیأت علمی

 • مجری طرح «بررسی گذر نرخ ارز در سطح بنگاه» کارفرما پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
 • مجری طرح «نظرسنجی از متخصصین اقتصادی» کارفرما بانک مرکزی، سال ۱۳۹۷
 • همکار در طرح «اعتبارمصرف‌کننده، مکانیسم‌های عملیاتی و قوانین و مقررات» کارفرما بانک مرکزی سال ۱۳۹۶.
 • همکار اصلی در طرح «شناخت تحلیلی الگوی ارائه خدمات بانکی توسط باجه‌های نمایندگی در پست‌بانک ایران » سال ۱۳۹۶.
 • همکار اصلی در طرح «نقش بازارهای مالی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در آینده میان‌مدت» کارفرما موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، سال ۱۳۹۵.
 • مجری طرح «بررسی نوسانات تولید با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی» کارفرما اتاق بازرگانی تهران، ۱۳۹5-۱۳۹۲.
 • مجری طرح «اثر سیاست‌های اقتصادی بر نقدینگی بازار سهام»، کارفرما سازمان بورس اوراق بهادار ۱۳۹۴. 
 • همکار اصلی در طرح «برآورد نیاز نقدینگی تولید» مجری پژوهشکده پولی و بانکی، کارفرما اتاق بازرگانی ایران ۱۳۹۲.
 • همکار در طرح پژوهشی "مطالعات پشتیبانی طرح تحول اقتصادی در حوزه بانکی " مجری موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران- سال ۱۳۹۰
 • همکار اصلی در طرح پژوهشی «اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه مالی» مجری طرح دکتر کمیجانی و کارفرما دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سال ۱۳۸۹
 • همکار اصلی در طرح «اقتصاد پژوهش در استان قم» کارفرما استانداری قم- سال 
 • همکار اصلی در طرح «تهیه بسته های فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری»- مجری طرح پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس و کارفرما معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی سال
 • نظام تامین مالی تولید در ایران (جلد اول)، انتشارات بادبان،سال ۱۳۹۵
 • Nadri, K., Ebrahimi, S., & Fadaie, A. (2018). Assessment of Financial Stability in the Banking Sector in Iran. Journal of Money and Economy13(4), 501-523.
 • Nadri, K., Ebrahimi, S., & Fadaie, A. (2018). An Investigation of Co-Movement of Financial Stability Index with Macro-Prudential Indicator through Wavelet Analysis. Journal of Money and Economy13(2), 125-151.
 • Bayat, S., Ebrahimi, S., & Ghaderi, O. (2017). The Effects of Exchange Rate on Price-Setting in Manufacturing Sector: Applying Price Micro Data of Iran. Journal of Money and Economy12(1), 1-21.
 • بررسی اثرناهمگن نرخ ارز بر قیمت‌ها با بکارگیری داده‌های خرد شرکت‌های ایرانی، پذیرفته شده در پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی) دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۸.
 • حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک: شواهدی از داده‏های شرکتهای بورسی در ایران، برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 139) با همکاری دکتر مدنی زاده و خانم دکتر محمود‌زاده.
 • عوامل موثر بر هزینه مالی: مطالعه موردی بنگاههای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 23، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 53-84 با همکاری دکتر مدنی زاده و خانم دکتر محمود‌زاده.
 • عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره ۷۷، صفحات ۳۶-۷ با همکاری خانم الهام فرنقی.
 • تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران‎، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره تابستان ۱۳۹۵، 5(18), صفحات 147-170 با همکاری دکتر سیدعلی مدنی زاده.
 • پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام، فصلنامه مدبربت دارایی و تامین مالی، دوره (۱)5، شماره پیاپی 16، بهار 1396، صفحه 61-82 ، باهمکاری دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر شاپور محمدی.
 • مقایسه مدل های نوسان پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام، مجله دانش سرمایه گذاری، پاییز 1393 , دوره  3 , شماره  11 ; صفحه 201 تا صفحه 221. باهمکاری دکتر حسین عباسی نژاد و دکتر شاپور محمدی.
 • بررسی اثر نوسانات قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 68، زمستان 1392  صص 83-108. باهمکاری دکتر حسین عباسی نژاد.
 • اثر ساختار مالی بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار)، سال چهاردهم، شماره 2، تابستان 1393  صص 117-134. 
 • اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه مالی، مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران سال دوم، شماره 6، تابستان 1392  با همکاری دکتر کمیجانی.
 •  تحولات ساختار نظام مالی ایران بین سال‌های (1388 – 1385)، مجله  علمی و ترویجی فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، 1392، جلد 1 شماره 3 صفحات 25-44.
 • اثر جریان ورودی سرمایه بر نرخ ارز حقیقی در کشورهای در حال توسعه، مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره 2, شماره 7 - (3-1391)صفحات 153-173.
 • بررسی اثرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی و متغیرهای مالی دولت، مجله برنامه ریزی و بودجه شماره 112  صفحات 73-47.
 • نقش ذخایر بین المللی در اثرگذاری رابطه مبادله بر نرخ ارز حقیقی موثر ، مجله تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره3 سال 1390 صفحات 123-142.
 • اثر شوک های نفتی و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها  بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، مجله پژوهشنامه بازرگانی شماره 59  سال 1390 صفحات 85-105.
 • Ebrahimi, S., Ebrahimnejad, A., & Rastad, M. (2019, July). The Real Effects of Credit Supply Disruptions: The Case of 2011 Embezzlement Scandal in Iran. Economic Research Forum (ERF).
 • Ebrahimi, S., Ebrahimnejad, A., & Rastad, M. (2019, May). The Real Effects of Credit Supply Disruptions: The Case of 2011 Embezzlement Scandal in Iran. Iranian Economic Association (IIEA),  University of Naples, Italy.
 • مقاله ارائه شده در همایش ۲۶ سیاست‌های پولی و ارزی در خرداد ۱۳۹۵ با عنوان « اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاههای تولیدی » پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. 
 • مقاله ارائه شده در همایش ۲۵ سیاست‌های پولی و ارزی در خرداد ۱۳۹۴ با عنوان «اثر نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی(گذر نرخ ارز)» پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. 
 • مقاله ارائه شده در همایش 24 سیاست‌های پولی و ارزی در خرداد 1393 با عنوان «تحلیل وضعیت رکودی بخش صنعت با بررسی تغییرات موجودی انبار» پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. 
 • مقاله ارائه شده در همایش 23 سیاست های پولی و ارزی در خرداد 1392 با عنوان«بررسی تولید صنعتی کشور با تمرکز بر شرکت های بورسی» پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. 
 • مقاله ارائه شده و برگزیده در همایش «بررسی ابعاد و تحول روش های تأمین مالی در کشور را با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازار سرمایه» در تیر ماه 1390 با عنوان " معرفی نهادها و ابزارهای تامین مالی در نظام اقتصادی" دانشگاه پیام نور،وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران .
 • مقاله پذیرفته شده و چاپ شده بطور کامل با عنوان «بررسی فرایندهای ارزیابی در سرمایه گذری خطرپذیر» در چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران،دانشگاه شریف, اسفند 1390 ، صفحات 218 تا 313 در مجموعه مقالات چاپ شده.
 • مقاله ارائه شده در همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار در دانشگاه الزهرا با عنوان «بررسی اجرای بانکداری الکترونیک در ایران» 29 و30 آبان ماه 1390 .
 • پایان‌نامه دکتری، ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر بخش بانکی، دانشجو عباس فدایی، پژوهشکده پولی و بانکی.