دکتر مهدی هادیان

دکتر مهدی هادیان

دکتر مهدی

هادیان

عضو هیأت علمی

•    شناسایی چالش‌ها و خلأهای قانونی اجرای بانکداریِ باز در ایران، ۱۳۹۹،  پژوهشکده پولی و بانکی
•    امکان‌سنجی وصول مالیات بر مسکن‌های خالی و نقش آن در منابع درآمدی شهرداری تهران، ۱۳۹۹، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران. 
•    اصلاحات ساختاری در بودجه با تأکید بر مقاوم‌سازی سیستم بانکی، ۱۳۸۸، پژوهشکده پولی و بانکی
•    سیاست‌گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران با رویکرد ثبات مالی، ۱۳۸۷، پژوهشکده پولی و بانکی

 • Book Chapter:
 • Islamic Finance, Risk-Sharing and Macroeconomic Stability, Chapter 6, "Monetary Management in a Dual Banking System: A Nominal-GDP Targeting Approach.", pp. 95-118., Palgrave Macmillan, 2019.
 • Macroprudential regulation and policy for the Islamic financial Industry, Chapter 12, "Islamic Finance and Macroprudential Policy: The Case of Iranian Banking System.", pp. 193-209., Springer, 2016.
 • بررسی نقش سیاست‏های اقتصاد کلان و مقررات احتیاطی در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE،  رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۵.
 • اقتصاد خرد، ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ، انتشارات ايثارگران (9د133 هـ/ 2353LB)، ۱۳۸۷.
 • Mehdi Hadian & Hassan Dargahi, Oil Shocks, Financial Stability, and Implementing Macroeconomics and Macroprudential Policies in an Oil-Exporting Economy, International Journal of Finance & Economics, (DOI: 10.1002/ijfe.2282), 2020.
 • Mehdi Hadian, Procyclicality and the Intensity of Basel III Measures in Islamic Banking: Some Evidence from Iran, JKAU: Journal of Islamic Economics, July 2017, Vol. 30 No. 2, pp: 33-44, 2017.
 • Mehdi Hadian, Islamic Finance and the Fluctuations of Investment and Output: The Role of Monetary Policy, Journal of Money and Economy, 12 (3), pp:277-293, 2017.
 • Mehdi Hadian & Parviz Davudi, Interest Rates and Financial Instability, Journal of Islamic Finance 5(1), pp:001-011, 2016.
 • Mehdi Hadian & Parviz Davudi, Separation of Markets and Financial Instability: A Closer Look to Classical Dichotomy, Turkish Journal of Islamic Economics, Vol. 3(2), pp:31-43, 2016.
 •  مهدی هادیان و حسن درگاهی، ساختار سیاست‌های احتیاطی کلان در نیل به ثبات مالی یک اقتصاد صادر کننده نفت؛ فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، (تابستان ۱۳۹۸)، شماره ۹۰، صفحات ۱۰۲-۵۷. 
 • حسن درگاهی و مهدی هادیان، مقایسه آثار تکانه‏های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی، (زمستان 1396)، شماره 67، صفحات ۲۱۹-۱۸۹.
 • حسن درگاهی و مهدی هادیان، نقش سیاست‏های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصاد ایران، (زمستان ۱۳۹۶)، شماره 73، صقحات ۸۲-۴۵.
 • مهدی هادیان و حسن درگاهی، نقش سیاست‏های احتیاطی کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE، فصلنامه پژوهش‏های پولی و بانکی (زمستان ۱۳۹۶)، شماره ۳۴، صفحات ۵۹۰-۵۵۹.
 • حسن درگاهی و مهدی هادیان، ارزیابی تعاملات بخش حقیقی و مالی در اقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، (تابستان ۱۳۹۵) شماره 26، صفحات ۳۲-۱.
 • مهدی هادیان و حسن درگاهی، ارزیابی آثار تکانه‌های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‏های کاربردی اقتصاد، بهار ۱۳۹۵، شماره (1)3، صفحات ۲۸-۱.
 • پرویز داودی و مهدی هادیان، بهره پولی و بحران مالی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدلسازی، (بهار و تابستان ۱۳۹۰) شماره ۵و۶، صفحات ۷۶-۴۳.
 • پرویز داودی و مهدی هادیان، بحران مالی و انفکاک بازارها، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد، (پاییز ۱۳۸۹) شماره ۴، صفحات ۲۲-۱.

o    Mehdi Hadian, “Monetary Policy in Islamic Economics: Nominal-GDP-Targeting Approach”, Presented for Research Workshop on Islamic Finance, Risk-Sharing and Microeconomic Stability: Issues and Challanges (RWIFRMS 2017), Astana, Kazakhstan, November, 2017.
o    Mehdi Hadian, “The Necessity and Intensity of Macroprudnetial Measures with Regards to Countercyclical Buffer Requirement In Islamic Banking: Some Evidence From Iran", Presented for 11th International Conference on Islamic Economics and Finance (ICIEF), Kuala Lumpur, Malaysia, 2016.
o    Mehdi Hadian, “Islamic Finance and Macroprudential Policy”, Presented for IRTI-IDB and UCB Thematic Workshop on Macroprudential Regulations and Policy for Islamic Financial Industry, Manama, Bahrain. October, 2015.

 •  سیاست‌گذاری پولی و احتیاطی کلان در اقتصاد ایران با رویکرد ثبات مالی، ارایه شده در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، ۱۳۸۸.
 • چارچوبی برای مشارکت نهادهای مالی در عملیات بازار باز
 • ضرورت طراحی ابزارهای مالی کوتاه مدت در بازار پول
 • دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۵
 • دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹
 • دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶
 • کسب رتبه ۲ آزمون ورودی دوره دکتری علوم اقتصادی، ۱۳۹۰
 • کسب رتبه ۳ آزمون وردی دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، ۱۳۸۶
 • کسب رتبه ۴ مرحله نهایی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی رشته اقتصاد، ۱۳۸۶
 • کسب رتبه ۱ مرحله نیمه نهایی و قطب دانشگاه‌های برتر دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویی رشته اقتصاد، ۱۳۸۶
 • دانشجوی استعدادهای درخشان، ۱۳۸۹-۱۳۸۴
 •  دبیر علمی بخش تحلیل شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، ۱۳۹۹-۱۳۹۸
 • عضو علمی کمیته مالی و اقتصاد شهری، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ۱۳۹۹
 • ناظر علمی و عضو شورای سردبیری مجله تازه‌های اقتصادی، ۱۳۹۷