دکتر مریم همتی

دکتر مریم همتی

دکتر مریم

همتی

عضو هیأت علمی

•    همکار اصلی طرح تحقیقاتی «ارزیابی عملكرد سیاست پولی در ایران»، مجری طرح: دکتر جلالی نائینی، کارفرما: پژوهشکده پولی و بانکی
•    همکار اصلی در طرح تحقیقاتی «ساز و کارهای پوشش ریسک نرخ ارز در اعطای تسهیلات (با تأکید بر تسهیلات ارزی/ریالی صندوق توسعه ملی)»، کارفرما: صندوق توسعه ملی
•    همکاری در طرح «چشم انداز صنعت مالی در ایران»، مجری طرح: اسد جفری، کارفرما: بانک مرکزی
•    همکار طرح «رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان‌مدت»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۳
•    همکار اصلی در طرح «آسیب شناسی و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، مجری طرح: حسن معتمدی، کارفرما: بانک مرکزی، ۱۳۹۴-۱۳۹۶
•    همکار اصلی طرح «شناسایی چالش‌ها و خلاءهای قانونی اجرای بانکداری باز در ایران» ، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۸.
•    همکار طرح «چارچوب هدفگذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف»، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۹
 

 • alali-Naini, A. R, and Hemmaty, M. (2012). The Effect of Monetary Shocks on Disaggregated Prices in a Data Rich Environment: a Bayesian FAVAR Approach. Journal of Money and Economy, 6 (4), 27-60.
 • Jalali-Naini, A. R., and Hemmaty, M. (2013). Threshold Effects in the Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Central Bank of Iran. Journal of Money and Economy, 8 (1), 1-30.
 • Hemmaty, M., and Bayat, S.  (2013). Price Setting in Iran: Some Stylized Facts from CPI Micro Data. Journal of Money and Economy, 8 (1), 75-108.
 • Hemmaty, M., and Boostani, R. (2014). Constructing a New Monetary Condition Index for Iran Journal of Money and Economy, 9 (3), 119-147.
 • Hemmaty, M. and Pedram, M. (2015). Threshold Effects in sticky information Philips Curve: Evidence from Iran. Journal of Money and Economy, 10(1), 1-22.
 • Hemmaty, M. and Jalali-Naini, A. R. (2015). Monetary Policy Reaction Functions in Iran: An Extended Kalman Filter Approach, Journal of Money and Economy, 10(3), 29-48.

 

 •     همتی، م.، و جلالی نائینی، ا. (1390). بررسی اثر شوک‌های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی  با استفاده از روش FAVAR، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 49، زمستان 1390
 •     افشاری، ز.، و همتی، م. (1392). شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 55، تابستان 92
 •     کرمی، ه.، و همتی، م. (۱۳۹۴). ارزیابی مدل‌های قیمت‌گذاری در سطح خرده‌فروشی: رویکرد مدل عامل پویای بیزی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره ۶۵، ۱۲۹-۱۵۷
 •     همتی، م.، پدرام، م.، و توکلیان، ح. (۱۳۹۵). نقش اطلاعات چسبنده در پویایی‌های تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، بهار ۱۳۹۵، ۱۰۷-۱۵۱
 •     همتی، م.، و توکلیان، ح. (۱۳۹۷). ارزیابی و مقایسه مدل‌های مختلف قیمت گذاری بنگاه در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی , دوره  ۱۱، شماره ۳۸، ۶۵۵-۶۹۸ 
 •    زارعی، ژ، ابراهیمی، ا. و همتی، م (1398). «اثرات تکانه‌های متغیرهای مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 16(62)، صص 1-31

مقالات علمی ترویجی 

 •     ابراهیمی، ا.، و همتی، م. (۱۳۹۴). نقش و کارکرد شورای سیاست پولی در سایه، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۱۱، ۳۷-۶۲

گزارش‌های پژوهشی 

 • •    همتی، م.، و حیدرپور، ا. (۱۳۹۳). واکاوی رفتار قیمت‌گذاری و تواتر آن در گروه‌های اصلی شاخص بهای مصرف کننده و تولیدکننده در اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش ۱۳۷۶۸
 • •    همتی، مریم. (۱۳۹۳). استقلال بانک مرکزی: ضرورت‌ها و چالش‌ها، پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش پژوهشی
 • •    همتی، مریم. (۱۳۹۵). آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش پژوهشی

گزارش‌های سیاستی

 •    همتی، مریم. (۱۳۹۳). ضررورت ساماندهی سیاست ارتباطی بانک مرکزی، کتاب چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی، زمستان ۱۳۹۳، صص ۲۲۶-۲۱۵
 •     همتی، مریم. (۱۳۹۳). چالش‌های سیاستگذاری پولی در ایران، کتاب چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی، زمستان ۱۳۹۳، صص ۳۵۳-۳۲۷
 •     زمان زاده، ح.، همتی، م.، و توکلیان، ح. (۱۳۹۳). رهنگاشت بانکداری مرکزی در افق میان‌مدت، کتاب چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی، زمستان ۱۳۹۳، صص ۳۲۵-۳۰۷
 •    همتی، مریم. (۱۳۹۴). مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی: پیش‌شرط تحقق نرخ تورم تک‌رقمی، کتاب چالش‌های دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی و بانکی
 • •    همتی، مریم. (۱۳۹۷). ارزیابی سلامت شرکت‌های بیمه با تاکید بر چالش‌های نظارتی، پژوهشکده پولی و بانکی
 • •    ابراهیمی، س.، میثمی، ح. و همتی، م. (۱۳۹۹). سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید ۱۹ ، پژوهشکده پولی و بانکی
 • •    همتی، مریم. (۱۳۹۹). ضرورت محاسبه پول در مفهوم وسیع در اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی و بانکی
   
 • ‘’Price Setting in Iran: Some Stylized Facts from CPI Micro Data’’, Second International Conference on the Iranian Economy, International Iranian Economic Association (IIEA), Turkey, June 2013.

•    همتی، م.، و جلالی نائینی، ا. (۱۳۹۰). بررسی اثر شوک‌های پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای مصرف کننده، بیست و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بهار 1390.
•    جلالی نائینی، ا.، و همتی، م. (۱۳۹۲). ارزیابی سیاست پولی در ایران: آزمون توابع خطی و غیرخطی، بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بهار ۱۳۹۲.
•    همتی، م. (۱۳۹۳). ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بهار ۱۳۹۳.
•    همتی، م. (۱۳۹۳). چالش‌‌های سیاستگذاری پولی در ایران، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بهار ۱۳۹۳.
•    کرمی، ه.، و همتی، م. (۱۳۹۴). ارزیابی ناهمگنی در نحوه واکنش زیراجزای شاخص قیمت مصرف کننده به شوک‌های کلان و بخشی، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بهار 139۴.
•    خشنود، ز.، همتی، م.، و زارعی، ژ. (۱۳۹۳). بررسی تجارب صندوق‌های ثروت ملی در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری، اولین کنفرانس اقتصاد ایران، زمستان ۱۳۹۳.
•    همتی، م.، و جلالی نائینی، ا. (۱۳۹۵). برآورد تابع واکنش بانک مرکزی ایران: رویکرد ضرایب وابسته به زمان، بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بهار 139۵.
•    همتی، م. (۱۳۹۶). دلالت‌های سیاستگذاری پولی تصریح‌های مختلف منحنی فیلیپس برای اقتصاد ایران، بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تابستان 139۶.
 

•    برگزیده مرحله اول المپیاد دانشجویی در رشته اقتصاد (سال 1385)
•    پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی، سال ۱۳۹۲
•    مقاله برگزیده حوزه پولی در سال ۱۳۹۳، پژوهشکده پولی و بانکی
•    نفر اول ورودی دوره کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۵، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
•    نفر اول دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (ورودی 1390)
•    پژوهشگر برتر پژوهشکده پولی و بانکی، سال ۱۳۹۵

•    مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۷ تاکنون
•    عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۹۷ تاکنون
•    کارشناس ارشد پژوهشی گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال 1389 تا ۱۳۹۷
•    سردبیر بخش تحلیل پایگاه خبری ایبنا از سال ۹۸ تا ۹۹
•    معاون دبیر علمی بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
•    دبیر علمی محور «الزامات نهادی در سطح اقتصاد کلان»، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
•    عضویت در کمیته نظارت علمی، پژوهشکده پولی و بانکی، از بهمن سال ۱۳۹۳ تاکنون
•    دبیر گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، از سال ۱۳۹۳-۱۳۹۵
•    عضو شورای سردبیری، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، از سال ۹۵ تا ۹۹