دکتر مهشید شاهچرا

دکتر مهشید  شاهچرا

دکتر مهشید

شاهچرا

عضو هیأت علمی

•    طرح گزارشگری مالی با استفاده از XBRL  سال .1399 .
•    طرح بانکی پدیا . سال1397 .
•    طرح اعتبار مصرف‌کننده با استفاده از کارت اعتباری: مکانیسم‌های عملیاتی، قوانین و مقررات. پژوهشکده پولی و بانکی سال 1395.  
•    طرح اصلاح نظام بانکی:‌چرایی و چگونگی بازارهای مالی. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی . سال ۱۳۹۵.
•    طرح اصلاح نظام بانکی:‌چرایی و چگونگی بازارهای مالی. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی . سال ۱۳۹۴.
•    اصلاحات طرح تحول بانکی.بخش نظارت. پروژه بانک مرکزی. تابستان ۱۳۹۱.
•    طرح "ارزیابی بخش مالی ایران با توجه به استانداردهایFSAP "در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. 138۹. 
•    انجام طرح "مراحل تاسيس واحد های صنعتي در استان اصفهان "  با همکاری اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان . ارديبهشت 1383.
•    انجام طرح" مراحل اخذ تسهيلات بانکي واحد های صنعتي در استان اصفهان "  با همکاری اتاق بازرگاني وصنايع و معادن استان اصفهان .خرداد 1383. 
•    همکاری در طرح جامع" گندم  آرد  نان"  با همکاری مرکز تحقيقات نان مشهد (MBG) و مرکز تحقيقات علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. 1381
•    همکاری در طرح"  تحليل نظری و تجربي تخصيص بهينه منابع در دانشگاه اصفهان " در معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان . 1379

- اقتصاد ایران:‌چگونگی گذر از چالشها . خلاصه های مدیریتی. مسعود نیلی و همکاران.1395
-کتاب بال ۱ تا ۳ -  انتشارات جنگل –همکاران:‌علی حسن زاده،مهشید شاهچرا، پویا بغدادی، علیرضا حلمی.
-کتاب بانکداری در ایران و جهان . رسول خوانساری- لیلا محرابی، مهشید شاهچرا، اعظم احمدیان ، هادی حیدری. انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی. 1392.
-اولین کتاب وضعیت بانکداری در ایران و جهان – فصل اول – سال2010.سال ۱۳۹۱. 
-تهیه و تنظیم  بولتن سالانه صنعت بانکی کشور (طرح داده های Bankscope). ۱۳۹۱. 
 

•    Shahchera, M., & Noorbakhsh, F. (2017, July). The Dynamic Effect of Bank Size on Earnings Volatility in Iranian Banking System. In International Conference on Applied Economics (pp. 311-324). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-70055-7_24
•    Shahchera, M., Noorbakhsh, F., & Monfared, H. (2018, July). Credit Crunch Testing in Iranian Banking System. In International Conference on Applied Economics (pp. 89-102). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-02194-8_7.


•    Shahchera, M. (2020). Identification of Cyclical Banks in Iranian Banking System (Focus on Leverage Ratio). Iranian Economic Review, 24(1), 247-266.
•    Shahchera, M. (2017). Deposits Funding and Loan Volatility in Iranian Banking System. Iranian Journal of Economic Studies, 5(2), 223-234.
•    Ahmadian, A., & Shahchera, M. (2014). A Model of Asset and Liability Management and Monetary Shocks (DSGE Model). Journal of Money and Economy, 9(1), 57-91.
•    Shahchera, M., Arbabian, S., & Shadrokh, M. (2013). Identification of Moral Hazard in the Banking System of Iran. Journal of Money and Economy, 8(3), 63-87.
•    Shahchera, M. (2012). The Impact of Liquidity on Iranian Bank Profitability. Journal of Money and Economy, 7(1), 139-160.
•    Sameti, M., & Shahchera, M. (2006). Economic freedom, economic growth and governments tax revenue in (MENA). Iranian Economic Review, 11(17), 67-86.
•    Shahchera, M., & Taheri, M. (2017). Liquidity Coverage Ratio, Ownership, Stability: Evidence from Iran. Journal of Money and Economy, 12(2), 175-191. 


-تأثیر هم زمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی –سال  هفتم، شماره 27 ، پاییز 1398
-راهكارهاي مديريت منابع و مصارف براي كنترل ريسك نقدينگي در ايران-  فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی – سال چهارم شماره ۱۰ . 1398
-تاثیر الزامات نقدینگی در سیاسنگذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی – سال دوازدهم – پژوهشهای پولی و بانکی –بهار ۱۳۹۸
-کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی کشور 
مهشید شاهچرا  ، احمدرضا مشعل.فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی. سال ششم، شماره 22 ،تابستان 1397 ،صفحات 122 –9
-تاثیر استراتژی های تامین مالی پایدار بر حاشیه سود بانکی.
مهشید شاهچرا - ماندانا طاهری فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 75 .سال انتشار ۱۳۹۷.
-اندازه بانک و ثبات عملکرد بانکی در شبکه بانکی کشور
شاهچرا، مهشید؛ نوربخش، فاطمه؛مجله: پژوهش های پولی - بانکی » پاییز 1395 - شماره 29 ‏(30 صفحه - از 427 تا 456)
-تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تمرکز بر شکنندگی بانکی (موردمطالعه شبکه بانکی ایران(
شاهچرا، مهشید؛ میرهاشمی نایینی، سیمین السادات؛ پژوهش های پولی - بانکی » بهار 1396 - شماره 31 ‏(24 صفحه - از 71 تا 94)
-بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی های بانکی در شبکه بانکی کشور ایران
مهشید شاهچرا ؛ فرزانه ابوالفتحی، فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی. سال انتشار ۱۳۹۵
-تنوع‌پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور
مهشید شاهچرا: نسیم جوزدانی،دوره ۴، شماره ۱۴ ( فصلنامه سیاست های مالی واقتصادی ۱۳۹۵ ) جلد ۴ شماره ۱۴ صفحات ۳۳-۵۲.
-ساز‌ و‌کار انتقال سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه 
مهشید شاهچرا : ماندانا طاهری، فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي ۱۳۹۵ ،دوره ۲۴، شماره ۷۸ ،صفحات ۱۴۵-۱۷۰
-خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال ۳ در شبکه بانکی کشور
مهشید شاهچرا ماندانا طاهری ، فصلنامه روند سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره .۷۷
-بررسی تأثیر آستانه ای مطالبات غیرجاری بر وام دهی بانک ها بر اساس مدل داده های تابلویی پویای آستانه ای
مهشید شاهچرا ماندانا طاهری، روند سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۵.
-مجرای ریسک پذیری سیاست پولی در شبکه بانکی کشور. 
شاهچرا و سیمین السادات هاشمی . فصلنامه سیاستهای پولی و بانکی شماره ۲۴. تابستان ۱۳۹۴. 
-تاثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک‌ها در اقتصاد ایران . 
مهشید شاهچرا : ماندانا طاهری .فصلنامه سیاستهای پولی و بانکی  سال هشتم . شماره ۲۳ بهار ۱۳۹۳.
-تأثیرقدرت بازار بانکی بر روي نقدشوندگی سهام بانک هاي عضو بورس اوراق بهادار. 
-رویا کنعانی، علی حسن زاده، مهشید شاهچرا- فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی - شماره 13 -بهار 1393 .
ساز و کار تامین مالی خرد در تشویق رشد اقتصادی با تاکید بر عرضه پول، چاپ شده در فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی . تابستان 1391 . شماره 6 .
-جهت گيری مناسب هزينه های جاری و عمرانی دولت به منظور دستيابی به رشد بهينه اقتصادی
سامتی, مرتضی, صامتی, مجید, شاهچرا, مهشید. (1382).. پژوهشهای اقتصادی ایران, 5(15), 1-18
-بررسی تاثیر ساختار بازار اعتبارات بر توسعه بانکی در ایران و کشورهای منتخب. 
فصلنامه مطالعات اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان. پاییز و زمستان ۱۳۸۹. 
-تحلیل تاثیرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران(1380-1388) .
مهشید شاهچرا، سیمین السادات میرهاشمی . فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی . تابستان 1390 . شماره 4 .
-ارزيابي اثرات پوياي حجم کل بدهي ها بر بخش واقعي اقتصاد ايران به عنوان ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالي. فصلنامه سیاستهای پولی و بانکی . علمی پژوهشی. پژوهشکده پولی و بانکی. با همکاری احمد علی رضایی. 1392
-بررسی میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام بانکی کشور ایران. فصلنامه سیاستهای پولی و بانکی . علمی پژوهشی. پژوهشکده پولی و بانکی. 1392
-اثرات همزمان تمرکز بانکی و سیاست پولی بر کانال وام دهی بانکها در نظام بانکداری ایران  . مهشید شاهچرا. لیان کشیشیان. فصلنامه سیاستهای پولی و بانکی . علمی پژوهشی. پژوهشکده پولی و بانکی.
-ارزیابی فضای کسب و کار بانکی با تاکید بر قوانین و مقررات – فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی – وزارت اقتصاد و دارایی- سال ۳- تابستان ۱۳۹۴.
 

-Evaluation of Loan SME in Iranian Banking System: An Application of Logit Model-(The 11th APEF International Conference, 18-20 December 2012, Tehran, Iran. 
-Evaluation of Loan SME in Iranian Banking System: An Application of Logit Model-(The 11th APEF International Conference, 18-20 December 2012, Tehran, Iran.
-  Regulation and Financial Crisis in OECD countries.12th International Business Research Conference, Dubai 8-9 April , 2010
-Economic freedom and Financial Crisis in OECD countries -Euro Business and Economics Society : EBES 2010 CONFERENCE - ISTANBUL, TURKEY- MAY 26-28, 2010
-The Impact of Regulation on Soundness Banking -ICBER 2010 International Economics Development Research Center "–Malaysia 26-28 Nov. 2010.
 

-ارائه مقاله ؛ بررسی اصول محوری نظام پرداختها در ایران . به صورت پوستر در اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت. دیماه ۱۳۹۰. 
-تاثیر سیکلهای تجاری بر سرمایه پشتیبان در نظام بانکی ایران- مقاله ارائه شده در کنفرانس بیست و دوم پژوهشکده- بهار 1391.
-ارائه مقاله کارآفرینی و آزادی اقتصادی در کنفرانس APEF  مهرماه1390  - تهران.
-فضای کسب و کار بانکی با تاکید بر محیط قانونی و مقرراتی. مهشید شاهچرا با همکاری فرهاد نیلی و زهرا خشنود. ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس بانکداری اسلامی. موسسه عالی بانکداری.
-بررسی میزان اعتماد شهروندان تهرانی به سیستم بانکداری الکترونیک مطالعه موردی یک بانک خصوصی در ایران. ارائه شده در همایش بانکداری الکترونیک. 1392. پژوهشکده پولی و بانکی.
-ساختار تامین مالی بنگاه‌های بزرگ نفتی در بازار سرمایه ایران. ارائه شده در کنفرانس ملی نفت و توسعه اقتصادی. 1392 . 
-ساختار تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بازار بدهی و سرمایه ایران. ارائه شده کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی. 1392. 
-ساختار تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کشور. مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری- ارائه در همایش 24 پژوهشکده پولی و بانکی.
- ضرورت اصلاح مقررات بانکی کشور. مهشید شاهچرا، زهرا خشنود. ارائه در همایش در بیست و چهارمین همایش  سیاستهای پولی و ارزی. 1393.
-ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه‌گری مالی شبکه بانکی کشور- ارائه شده در بیست و چهارمین همایش  سیاستهای پولی و ارزی. 1393. 
-آسیب شناسی اقلام زیرخط ترازنامه شبکه بانکی کشور . ارائه شده در  همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی. سال ۱۳۹۴.
-کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران . همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی . سال ۱۳۹۴.
-ساز‌ و‌کار انتقال سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه-ارائه شده در  همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی. سال ۱۳۹۴.    
-ارزیابی روش نوین وام‌دهی در بانکداری اجتماعی (تحلیل SWOT)- ارائه مقاله در  همایش بانکداری الکترونیک –بهمن ۹۴.
-رتبه بندی عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی-دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی – دانشگاه الزهرا - بهمن ۹۴.
-تاثیر ورشکستگی غیر ممکن بانک ها بر رفتار سپرده گذاران-بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی.1397
-تاثیرات الزامات نقدینگی برسیاست گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی ایران بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی :با موضوع: اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی.1397
-تعیین معیارهای مقررات گذاری در ارزهای رمزینه :هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک نظام های پرداخت.1396.
ارایه چارچوب فنی اجرایی کاربری دفاتر توزیع شده برای بانک مرکزی. هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک نظام های پرداخت. ۱۳۹۷
-نقش زنان در بانکداری اجتماعی در راستای توسعه پایدار (روش سلسله مراتبی فازی)- دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار.1396
-آسیب شناسی اقلام زیرخط ترازنامه شبکه بانکی کشور . ارائه شده در  همایش بیست و پنجمین سیاستهای پولی و ارزی. پژوهشکده پولی و بانکی . سال ۱۳۹۴. کد COI مقاله: ACMFEP25_026.
-ساز‌ و‌کار انتقال سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه-ارائه شده در  همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی. سال ۱۳۹۴.    
-ارزیابی روش نوین وام‌دهی در بانکداری اجتماعی (تحلیل SWOT)- ارائه مقاله در  همایش بانکداری الکترونیک –بهمن ۹۴.
-رتبه بندی عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی-دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی – دانشگاه الزهرا - بهمن ۹۴.
-مقاله سیاستی: کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران . همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی . سال ۱۳۹۴.