مرضیه اسفندیاری

مرضیه اسفندیاری

مرضیه

اسفندیاری

پژوهشگر

مقالات ۲ سال اخیر به روز رسانی خواهد شد-•    طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL – شرکت خدمات و انفورماتیک
•    اصلاح ساختار مالی بانک ملی ایران – بانک ملی ایران
•    طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت های موردنیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیرمنقول در نظام بانکی- بانک مرکزی 
•    ارزیابی وضعیت چشم انداز بازارهای مالی- موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
•    برآورد نیاز نقدینگی بخش های تولیدی- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
•    ارزیابی آثار نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر سود و زیان بانک کارآفرین با رویکرد آزمون تنش- بانک کارآفرین 
•    عوامل موثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی- بانک مرکزی

طرح‌های ۲ سال اخیر به روز رسانی خواهد شد--
 

•    نظام تامین مالی تولید ایران، فرهاد نیلی و دیگران، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی، جلد اول، فصول ۲ و ۳ صص ۹۴ – ۴۳- 1395

•    مقاله علمی پژوهشی - سپر سرمایه قانونی و چرخه های تجاری، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، فصلنامه پژوهشهاي پولي - بانكي، شماره 30، زمستان 1395 صص 655 – 625.
•    مقاله علمی پژوهشی - تحليل سازوكار تعديل نسبت كفايت سرمايه در گذر از سلامت بانكي به ثبات مالي، زهرا خوشنود ، مرضيه اسفندياري، فصلنامه پژوهش هاي پولي - بانكي، شماره 25 ، پاييز 1394 صص 427 - 401 .
•    مقاله علمی پژوهشی - وام دهي بانكي و كفايت سرمايه: مقايسه بانك هاي دولتي و خصوصي در ايران، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، فصلنامه پژوهش هاي پولي - بانكي، شماره 20 ، تابستان 1393 صص 235 - 211 .
•    مقاله علمی ترویجی - تاثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران، اعظم احمدیان، مرضیه اسفندیاری، فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۳ صص ۲۹ - ۱۱ .
•    مقاله علمی پژوهشی - عوامل موثر بر استفاده خانوارهاي شهري از كارت هاي بانكي، فرهاد نيلي، مرضيه اسفندياري، فصلنامه پژوهش هاي پولي - بانكي، شماره 16 ، تابستان 1392 صص 158 – 119.
 
مقالات۲ سال آخر بروز رسانی خواهد شد

 

•    مقاله کنفرانس- نظام حقوقی وثایق منقول در تامین مالی کسب وکارها، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، ارائه شده در بیست وهفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی – 1396
•    مقاله سیاستی کنفرانس - تحليل سازوكار تعديل نسبت كفايت سرمايه در دوره های رونق و رکود، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، ارائه شده و چاپ در مجموعه مقالات بیست و پنجمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزیچالش های دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران (تحلیل وضعیت و توصیه های سیاستی)- 1395
•    مقاله کنفرانس - الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک ها، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی - 1395
•    مقاله کنفرانس- رفتار بانکهای توسعه ای در راهبرد سپر سرمایه، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، ارائه شده و چاپ در مجموعه مقالات دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور - 1395
•    مقاله سیاستی کنفرانس - ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بین المللی، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، ارائه شده و چاپ در مجموعه مقالات بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی-چالش های پولی و بانکی اقتصاد ایران (تحلیل وضعیت و توصیه های سیاستی)- 1393
•    مقاله کنفرانس- کانال وام دهی بانکی در سایه مقررات کفایت سرمایه، زهرا خوشنود، مرضيه اسفندياري، ارائه شده در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی – 1393
•    مقاله کنفرانس - مقایسه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در تامین نیازهای اعتباری خانوارهای شهری، فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری، ارائه شده در همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور - 1391 
•    مقاله کنفرانس - عوامل موثر بر استفاده خانوارهای شهری از کارت های بانکی، فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری، ارائه شده در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت – 1390
 

مقالات۲ سال آخر بروز رسانی خواهد شد