دکتر هادی حيدری

دکتر هادی  حيدری

دکتر هادی

حيدری

h.heydary@cbi.ir

پژوهشگر

1)     بهینه¬سازی مدل¬های مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری بانک کارآفرین
2)    رتبه¬بندی موسسات پولی و مالی براساس شاخص CAMELS در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
3)    تدوین سند راهبردی سیستم هشدار سریع بانکیBEWS در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
4)    بهینه¬سازی حساب واسط (شامل ATMو ساتنا و چک های رمز دار) بانک کارآفرین
5)    تهیه چارچوبی برای تهیه گزارشات کمیتهALCO برای بانک کارآفرین مشابه با شرکت مشاوره¬ای KPMG- پیاده سازی آزمون تنش برای صورت مالی بانک¬ها
6)    پیاده¬سازی سیستم ارزیابی سلامت مالی شبکه بانکی کشور در پژوهشکده پولی و بانکی: 1391-1393
7)    پیاده سازی آزمون تنش و مدیریت دارایی بدهی بانک کارآفرین 1392
8)    شناخت تحلیلی الگوی ارائه خدمات بانکی توسط باجه‌های نمایندگی در پست‌بانک ایران 1396 در پژوهشکده پولی و بانکی
9)    طراحی کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک رسالت در پژوهشکده پولی و بانکی (مشاور)
10)    پیاده سازی نظام بهره¬وری شعب بانک شهر در پژوهشکده پولی و بانکی (کارشناس مسئول)
11)    اصلاح ساختار بانک ملی در پژوهشکده پولی و بانکی (کارشناس مسئول)
12)    قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بانک‌ها سال ۱۳۹۹ – ادامه دارد 
 

1.      Event Study in TSE: Central Bank Intervention and Market Impact Analysis, Haddad K. GholamReza, and Hadi Heidari, under revision; Quarterly Review of Economics and Finance
2.    Haddad K. GholamReza, and Hadi Heidari,  “Evaluation performance of the Bayesian and classical Value at Risk models with circuit breakers set up”. The International Journal of Computationaleconomics and Econometrics 2018.
3.    Hadi. Heidari, A.Ahmadian, M.valipour Pasha 2015, “Shock Dating on Iranian Banking Network’s Balance Sheet”, The journal of Money And Economy (Economic Research Journal).
4.    Mohammad Valipour Pasha, Hadi Heidari , 2015“Can Capital Adequacy Ratio Specify Banks’ Profitability? A Case Study of Iran” Buletin Teknologi Tanaman.
5.    Esmael Ghafari, Vahid Mohammadrezakhani ,Hadi Heidari, Forthcoming “Bank’s Corporate Governance: Quantifying the Effects in Iranian Banking Networks” The journal of Money And Economy (Economic Research Journal). 
6.    Hadi Heidari Hadi heidari, Gholamreza keshavarz haddad,2021 “Optimal portfolio allocation with imposed price limit constraint “. The journal of Money And Economy (Economic Research Journal
 

1.    غلامرضا کشاورز حداد و هادی حیدری، تحلیل تاثیر اخبار سیاسی بر بازار سهام تهران و مدل سازی شوکها، مجله پژوهش¬های اقتصادی دانشگاه تهران- دوره 46، شماره 1، بهار 1390
2.    هادی حیدری، زواریان، زهرا، ایمان نوربخش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوقه بانک¬ها، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش¬هاي اقتصادي بهار 1390; دانشگاه تربیت مدرس
3.    هادی حیدری، سوده صابریان، فرهاد نیلی، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک¬ها آزمون استرس،ارائه شده در بیست و یکمین و  کنفرانس سالانه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی و فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ئولی  بانکی. سال 3 شماره 8-1390
4.    اعظم احمدیان، هادی حیدری، بررسی اثرات دور اول و دور دوم اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک¬ها، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 8 شماره 23-1394
5.    هادی حیدری، اعظم احمدیان، الزامات تورم تک رقمی: آسیب پذیری سلامت مالی بانکها، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 8 شماره 26-1394.
6.    هادی حیدری، رتبه‌بندی مدل‌های ارزش درمعرض ریسک و  کاهش هزینه فرصت الزام سرمایه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 7 شماره 21-1393.
7.    هادی حیدری، غلامرضا کشاورز حداد،  ارزیابی سیاست نوع وثیقه در ارزش اعتباری شرکت‌ها و جیره‌بندی وام:رویکرد جفت‌و‌جورسازی امتیاز، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 8 شماره 25-1394.
8.    هادی حیدری، ایمان نوربخش، کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی شماره اول. موسسه عالی بانکداری.
9.    اعظم احمدیان، هادی حیدری. تدوین سند هشدار سریع در شبکه بانکی کشور، فصلنامه پول و بانک 1395
10.    حسین باستانزاد، هادی حیدری، محمدولی پور پاشا و اعظم احمدیان، طراحی الگوی انگیزشی مدیران شعب مطالعه موردی بانک خصوصی، فصلنامه پول و بانک 1395.
11.    هادی حیدری، غلامرضا کشاورز حداد، رتبه بندی مدل¬های پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ نمودن موقعیت معاملاتی سهامدار، کاربرد توابع توزیع نامتقارن، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1396
12.     هادی حیدری، اعظم احمدیان. پیش‌بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت،  نظریه های اقتصاد مالی » تابستان 1395 - شماره 6 علمی-پژوهشی ‏.
 

1.    هادی حیدری ، ایمان نوربخش، تحليل همبستگی نرخ قصور بخش¬های اقتصاد کلان با استفاده از مدل چند عاملی، رائه شده به صورت پوستر در سمینار پژوهشکده پولی و بانکی.
2.    هادی حیدری، زواریان، زهرا، ایمان نوربخش، مدل¬سازی ریسک نقدینگی و بهینه¬سازی وجوه نقد شعب، پژوهشکده پولی و بانکی.
3.    هادی حیدری، سوده صابریان، تبیین آزمون استرس، منتشر شده در تازهای اقتصاد 1389
4.    هادی حیدری ، آسیب¬شناسی طرح تحول اقتصادی، منتشر شده در تازهای اقتصاد1390
5.    اعظم احمدیان، فرشاد فاطمی، هادی حیدری، مرضیه اسفندیاری. رتبه بندی بانک¬ها ضرورت و برخی یافته ها، 25- امین همایش سالانه پژوهشکده پولی و بانکی.
6.    ایمان نوربخش، هادی حیدری، راهکارهای خروج سیستم بانکی کشور از بحران مالی: ادغام و تملیک موسسات مالی، همایش 28 ام بانکداری اسلامی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
 

     پژوهشگر برتر شبکه بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی در سال 1397