دکتر هادی حيدری

دکتر هادی  حيدری

دکتر هادی

حيدری

h.heydary@cbi.ir

پژوهشگر

•    بهینه¬سازی مدل¬های مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری بانک کارآفرین
•    رتبه¬بندی موسسات پولی و مالی براساس شاخص CAMELS در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
•    تدوین سند راهبردی سیستم هشدار سریع بانکیBEWS در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
•    بهینه¬سازی حساب واسط (شامل ATMو ساتنا و چک های رمز دار) بانک کارآفرین
•    تهیه چارچوبی برای تهیه گزارشات کمیتهALCO برای بانک کارآفرین مشابه با شرکت مشاوره¬ای KPMG- پیاده سازی آزمون تنش برای صورت مالی بانک¬ها
•    پیاده¬سازی سیستم ارزیابی سلامت مالی شبکه بانکی کشور در پژوهشکده پولی و بانکی: 1391-1393
•    پیاده سازی آزمون تنش و مدیریت دارایی بدهی بانک کارآفرین 1392
•    شناخت تحلیلی الگوی ارائه خدمات بانکی توسط باجه‌های نمایندگی در پست‌بانک ایران 1396 در پژوهشکده پولی و بانکی
•    طراحی کسب و کار بانکداری اجتماعی بانک رسالت در پژوهشکده پولی و بانکی (مشاور)
•    پیاده سازی نظام بهره¬وری شعب بانک شهر در پژوهشکده پولی و بانکی (کارشناس مسئول)
•    اصلاح ساختار بانک ملی در پژوهشکده پولی و بانکی (کارشناس مسئول)
•    قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بانک‌ها سال ۱۳۹۹ – ادامه دارد 
 

•    Event Study in TSE: Central Bank Intervention and Market Impact Analysis, Haddad K. GholamReza, and Hadi Heidari, under revision; Quarterly Review of Economics and Finance
•    Haddad, G. K., & Heidari, H. (2020). Performance evaluation of the Bayesian and classical value at risk models with circuit breakers set up. International Journal of Computational Economics and Econometrics, 10(3), 222-241.
•    


•    Heidari, H., Valipour Pasha, M., & Ahmadyan, A. (2015). Shock Dating on Iranian Banking Network’s Balance Sheet. Journal of Money And Economy, 10(3), 123-149. 
•    Ghafari, E., Mohammadrezakhani, V., & Heidari, H. (2018). Bank’s Corporate Governance: Quantifying the Effects in Iranian Banking Networks. Journal of Money and Economy, 13(1), 31-50. 
•    Keshavarz Haddad, G., & Heidari, H. (2020). Optimal portfolio allocation with imposed price limit constraint. Journal of Money and Economy, 15(2), 123-134. 

•    غلامرضا کشاورز حداد و هادی حیدری، تحلیل تاثیر اخبار سیاسی بر بازار سهام تهران و مدل سازی شوکها، مجله پژوهش¬های اقتصادی دانشگاه تهران- دوره 46، شماره 1، بهار 1390
•    هادی حیدری، زواریان، زهرا، ایمان نوربخش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوقه بانک¬ها، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش¬هاي اقتصادي بهار 1390; دانشگاه تربیت مدرس
•    هادی حیدری، سوده صابریان، فرهاد نیلی، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ترازنامه بانک¬ها آزمون استرس،ارائه شده در بیست و یکمین و  کنفرانس سالانه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی و فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ئولی  بانکی. سال 3 شماره 8-1390
•    اعظم احمدیان، هادی حیدری، بررسی اثرات دور اول و دور دوم اقتصاد کلان بر ترازنامه بانک¬ها، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 8 شماره 23-1394
•    هادی حیدری، اعظم احمدیان، الزامات تورم تک رقمی: آسیب پذیری سلامت مالی بانکها، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 8 شماره 26-1394.
•    هادی حیدری، رتبه‌بندی مدل‌های ارزش درمعرض ریسک و  کاهش هزینه فرصت الزام سرمایه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 7 شماره 21-1393.
•    هادی حیدری، غلامرضا کشاورز حداد،  ارزیابی سیاست نوع وثیقه در ارزش اعتباری شرکت‌ها و جیره‌بندی وام:رویکرد جفت‌و‌جورسازی امتیاز، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های پولی  بانکی. سال 8 شماره 25-1394.
•    هادی حیدری، ایمان نوربخش، کاربرد الگوهای بیزین کلان‌سنجی برای پیاده‌سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی شماره اول. موسسه عالی بانکداری.
•    اعظم احمدیان، هادی حیدری. تدوین سند هشدار سریع در شبکه بانکی کشور، فصلنامه پول و بانک 1395
•    حسین باستانزاد، هادی حیدری، محمدولی پور پاشا و اعظم احمدیان، طراحی الگوی انگیزشی مدیران شعب مطالعه موردی بانک خصوصی، فصلنامه پول و بانک 1395.
•    هادی حیدری، غلامرضا کشاورز حداد، رتبه بندی مدل¬های پارامتریک ارزش در معرض خطر با لحاظ نمودن موقعیت معاملاتی سهامدار، کاربرد توابع توزیع نامتقارن، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1396
•    هادی حیدری، اعظم احمدیان. پیش‌بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت،  نظریه های اقتصاد مالی » تابستان 1395 - شماره 6 علمی-پژوهشی ‏.
 

•    هادی حیدری ، ایمان نوربخش، تحليل همبستگی نرخ قصور بخش¬های اقتصاد کلان با استفاده از مدل چند عاملی، رائه شده به صورت پوستر در سمینار پژوهشکده پولی و بانکی.
•    هادی حیدری، زواریان، زهرا، ایمان نوربخش، مدل¬سازی ریسک نقدینگی و بهینه¬سازی وجوه نقد شعب، پژوهشکده پولی و بانکی.
•    هادی حیدری، سوده صابریان، تبیین آزمون استرس، منتشر شده در تازهای اقتصاد 1389
•    هادی حیدری ، آسیب¬شناسی طرح تحول اقتصادی، منتشر شده در تازهای اقتصاد1390
•    اعظم احمدیان، فرشاد فاطمی، هادی حیدری، مرضیه اسفندیاری. رتبه بندی بانک¬ها ضرورت و برخی یافته ها، 25- امین همایش سالانه پژوهشکده پولی و بانکی.
•    ایمان نوربخش، هادی حیدری، راهکارهای خروج سیستم بانکی کشور از بحران مالی: ادغام و تملیک موسسات مالی، همایش 28 ام بانکداری اسلامی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
 

تدریس 
•    کمکیار آموزشیTA)) دانشگاه صنعتی شریف در سال های دروس اقتصاد سنجی و اقتصاد سنجی مالی سال های ۹۲ و ۹۳
•    مدرس دوره بازار بورس دات کام، قوانین بانکداری بین المللی بال 1و 2 و 3
•    برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان بانک مرکزی، دوره آموزشی رتیه بندی موسسات مالی سال 94
•    مدرس دوره پژوهشکده پولی و بانک، برگزاری دوره اصول بانکداری
•    مدرس دوره پژوهشکده پولی و بانکی، برگزاری دوره آموزشی مدیریت ریسک بانک مهر اقتصادسال 94
•    برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و مصادیق آن، بانک مهر اقتصاد- مدیریت شعب استان هرمزگان
•    برگزاری دوره آموزشی شرکت تجارت الکترونیک تجارت و بانک تجارت، ترازنامه و صورت¬های مالی در سطح شعب
•    برگزاری دوره آموزشی شرکت تجارت الکترونیک تجارت و بانک تجارت، پیاده سازی سیستم متمرکز بانکداریCore Banking و طرح کسب و کار و استراتژی توسعه کسب و کار بانک
•    مدرس دوره بازار سرمایه و مدیریت سبد دارایی، موسسه آموزشی تابان خرد
 

  •      پژوهشگر برتر شبکه بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی در سال 1397
  • کارشناس ریسک در بانک کارافرین از سال 1387 تا سال 1390