دکتر محمد ولی‌پور پاشاه

دکتر محمد  ولی‌پور پاشاه

دکتر محمد

ولی‌پور پاشاه

پژوهشگر

•    پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۹). طرح پژوهشی با عنوان‌ «تهیه دانشنامه آزاد تخصصی مالی و بانکی (بانکی پدیا)».
•    پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۸). طرح پژوهشی با عنوان «تهیه و تنظیم سند ارزیابی ریسک ملی(NRA)».
•    پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۶). طرح پژوهشی با عنوان «اعتبار مصرف کننده،‌ مکانیسم های عملیاتی، ‌قوانین و مقررات»، فصل اول.
 

  • Bastanzad, H., Heidari, H., Valipour Pasha, M. (2016). “The Impact of Assets Market and Real Sector Indicators on the Non-Performing Loans (Case of the I.R. of Iran) ", International Journal of Business Economics and Management Studies, ISSN: 2348-3016, 1) 3(, 29-46.
  • Ahmadyan, A., & Vilipor Pasha, M. (2017). Measuring the Dependency of the Banks’ Assets and Liabilities in Iran. International Journal of Finance & Managerial Accounting2(5), 51-66.

 

انگلیسی

•    Valipour Pasha, M., & Ahmadian, A. (2019). Electronic Banking Capacities and Transparency in the Iranian Banking Network. Journal of Money and Economy, 14(3), 367-388.
•    Valipour Pasha, M., & Bastanzad, H. (2017). E-Banking Impact on the Profit Margin of Banks in Iran. Journal of Money and Economy, 12(2), 193-211.
•    Biabani, J., & Valipour Pasha, M. (2016). The Impact of Regulatory Policies on Volatility under Prudential Framework. Journal of Money and Economy, 11(1), 53-70.
•    Valipour Pasha, M., & Biabani, J. (2016). The Effect of Regulatory Policy on Efficiency under Prudential Framework among Listed Iranian Banks. Journal of Money and Economy, 11(2), 153-171.
•    Heidari, H., Valipour Pasha, M., & Ahmadyan, A. (2015). Shock Dating on Iranian Banking Network’s Balance Sheet. Journal of Money And Economy, 10(3), 123-149.
•    Valipour Pasha, M. & Heidari, H. (2015)."Can Capital Adequacy Ratio Specify Banks’ Profitability? A Case Study of Iran”, Buletin Teknologi Tanaman, ISSN 1823-271X.  Volume.12, Issue.1, Supplement 2.
•    Valipour Pasha, M., & Bastanzad, H. (2015). The impact of macroeconomic indicators on the nonperforming loans (case of Iran). Journal of Money And Economy, 10(1), 63-82.
•    Valipour Pasha, M., & Arshadi, A. (2015). Degree of Leverage Ratio Analysis in the Iranian Banking Network. Journal of Money and Economy, 10(2), 91-111.
•    Valipour Pasha, M., & Bastanzad, H. (2015). E-banking and Soundness Indicators for the Banking Network of Iran. Journal of Money And Economy, 10(3), 49-71.
•    Bastanzad, H., & Valipour Pasha, M. (2014). Decomposition of Quality Growth in the IR of Iran during 1971-2013. Journal of Money and Economy, 9(1), 31-56. 
•    Valipour Pasha, M., & Ahmadian, A. (2014). Determinants of Profitability in Banking Network of Iran. Journal of Money and Economy, 9(2), 1-22.
 

-فارسی
•    هادیان، مهدی،‌ ولی‌پور پاشاه، محمد،‌ بختیار، مهدی (۱۳۹۸).«اصلاحات ساختاری در بودجه با تاکید بر نقش بدهی دولتی به سیستم بانکی»،‌ گزارش سیاستی،‌ پژوهشکده پولی و بانکی.

•    ولی‌‌پور پاشاه،‌ محمد،‌ حیدری،‌ هادی،‌ باستانزاد،‌حسین، احمدیان، اعظم(۱۳۹۶). «بررسی کارایی الگوی انگیزشی بانکها با استفاده از روش داده های تابلویی و تجزیه واریانس (مطالعه موردی یکی از بانک‌های ایران(»،‌ فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، سال دهم، شماره ۳۱ صفحات ۱۴۰-۱۲۳.

•    شونمیکر(۲۰۱۳). «نقش بانک مرکزی در ثبات مالی»، (ترجمه عباس فدایی و محمد ولی‌پور پاشاه)، فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره ۷۳ ،صفحات ۲۰۹-۱۷۳.

•    کومار،‌مانیش،‌قاند یاو،‌ گانشایام(۲۰۱۳). «مديريت ريسك نقدينگي در بانكها؛ يك چارچوب مفهومي»، (ترجمه محمد ولی‌پور پاشاه)، فصلنامه روند، سال بيست و يكم، شماره هاي ۶۵ و ۶۶ ، صفحه ۲۰۱-۲۲۲.
 

•    ولی پور پاشاه، محمد، شاهچرا، مهشید، احمدیان، اعظم (۱۳۹۸). «الزامات انطباق با ضوابط نظارت احتیاطی بانکی در گسترش روابط کارگزاری بانکی»، پژوهشکده پولی و بانکی.

•    ولی‌پور پاشاه، محمد، احمدیان، اعظم (۱۳۹۸). «نقش فن‌آوری‌های نوآورانه حوزه نظارت مالی (SUPTECH) در حل معضل عدم شفافیت»، گزارش کارشناسی، شماره مسلسل: ۱۰۱-۹۸، پژوهشکده پولی و بانکی.

•    باستانزاد،‌حسین، ولی‌پور پاشاه، محمد(۱۳۹۵).
E-banking Impact on Cost Saving in the Iranian banks 
          ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، 
•    باستانزاد،‌حسین، ولی‌پور پاشاه، محمد (۱۳۹۵).
The Impact of Real Money Supply on the Nonperforming Loans (Case of Iran (
بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی.

•    ولی‌پور پاشاه محمد، ارباب افضلی، محمد (۱۳۹۵). «آثار بی‌ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران»، بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی. 

•    باستانزاد،‌حسین، ولی‌پور پاشاه، محمد (۱۳۹۴).
 The Impact of Real and Financial Indicators on the Banks’ NPLs
 بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی.

•    باستانزاد،‌حسین،‌ حیدری،‌هادی، ولی‌پور پاشاه،‌محمد (۱۳۹۴).«آثار مولفه های بخش حقیقی و قیمت دارایی‌های مالی بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی.
 

-کارشناس اقتصادی بانک مرکزی (۱۳۹۷-۱۳۹۹)
-پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (۱۳۹۳-۱۳۹۶)
-محقق اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی (۱۳۸۹-۱۳۹۲)