دکتر محمد ولی‌پور پاشاه

دکتر محمد  ولی‌پور پاشاه

دکتر محمد

ولی‌پور پاشاه

پژوهشگر

•    پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۹). طرح پژوهشی با عنوان‌ «تهیه دانشنامه آزاد تخصصی مالی و بانکی (بانکی پدیا)».
•    
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۸). طرح پژوهشی با عنوان «تهیه و تنظیم سند ارزیابی ریسک ملی(NRA)».
•    پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. (۱۳۹۶). طرح پژوهشی با عنوان «اعتبار مصرف کننده،‌ مکانیسم های عملیاتی، ‌قوانین و مقررات»، فصل اول.
 

•    Ahmadyan, A., & Valipour Pasha, M. (2017). “Measuring the Dependency of the Banks’ Assets and Liabilities in Iran”, International Journal of Finance & Managerial Accounting, 2(5), 51-66.

•    Bastanzad, H., Heidari, H., & Valipour Pasha, M. (2016). “The Impact of Assets Market and Real Sector Indicators on the Non-Performing Loans (Case of the I.R. of Iran) ", International Journal of Business Economics and Management Studies, ISSN: 2348-3016, 1 (3), 29-46.

•     Valipour Pasha, M. & Heidari, H. (2015). “Can Capital Adequacy Ratio Specify Banks’ Profitability? A Case Study of Iran”, Buletin Teknologi Tanaman, ISSN 1823-271X.  Volume.12, Issue.1, Supplement 2. 

•    Valipour Pasha, M. (2014). "Analyzing Bad Debts in Banks", Asian Economic Consortium.
 

فارسی:
•    ولی پور پاشاه، محمد و خوانساری، رسول (۱۴۰۰). "فرآیند استانداردسازی و تشکیل پورتفوی مطالبات رهنی در نظام بانکی ایران (روش ها و الزمات)"، گزارش سیاستی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی.
•    هادیان، مهدی،‌ ولی‌پور پاشاه، محمد و‌ بختیار، مهدی (۱۳۹۸).«اصلاحات ساختاری در بودجه با تاکید بر نقش بدهی دولتی به سیستم بانکی»،‌ گزارش سیاستی،‌ پژوهشکده پولی و بانکی.
•    ولی پور پاشاه، محمد، شاهچرا، مهشید و احمدیان، اعظم (۱۳۹۸). «الزامات انطباق با ضوابط نظارت احتیاطی بانکی در گسترش روابط کارگزاری بانکی»، پژوهشکده پولی و بانکی.
•    ولی‌پور پاشاه، محمد و احمدیان، اعظم (۱۳۹۸). «نقش فن‌آوری‌های نوآورانه حوزه نظارت مالی (SUPTECH) در حل معضل عدم شفافیت»، گزارش کارشناسی، شماره مسلسل: ۱۰۱-۹۸، پژوهشکده پولی و بانکی.
•    ولی‌‌پور پاشاه،‌ محمد،‌ حیدری،‌ هادی،‌ باستانزاد،‌حسین  و احمدیان، اعظم(۱۳۹۶). «بررسی کارایی الگوی انگیزشی بانکها با استفاده از روش داده های تابلویی و تجزیه واریانس (مطالعه موردی یکی از بانک‌های ایران»،‌ فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، سال دهم، شماره ۳۱ صفحات ۱۴۰-۱۲۳.

انگلیسی:
•    Valipour Pasha, M., Khansari, R. & Ahmadian, A. (2021). “Impact of securitization on Financial Stability in the Iranian Banking Network”, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the I.R.I.

•    Valipour Pasha, M., & Ahmadian, A. (2019). “Electronic Banking Capacities and Transparency in the Iranian Banking Network”, Journal of Money and Economy, 14(3), 367-388.

•    Valipour Pasha, M., & Bastanzad, H. (2017). “E-Banking Impact on the Profit Margin of Banks in Iran”, Journal of Money and Economy, 12(2), 193-211.

•    Biabani, J., & Valipour Pasha, M. (2016). “The Impact of Regulatory Policies on Return Volatility under Prudential Framework”, Journal of Money and Economy, 11(1), 53-70.

•    Valipour Pasha, M. & Biabani J. (2016). "The Effect of Regulatory Policy on Efficiency under Prudential Framework among Listed Iranian Banks" Journal of Money and Economy, Vol. 11, No. 2. pp. 153-171.

•    Heidari, H., Valipour Pasha, M., & Ahmadyan, A. (2015). “Shock Dating on Iranian Banking Network’s Balance Sheet”, Journal of Money and Economy, 10(3), 123-149.

•     Valipour Pasha, M. (2015). "Decomposition of Growth Quality in the I.R. of Iran during 1971-2013", Journal of Money and Economy.
 

احمدیان، اعظم و ولی پور پاشاه، محمد (۱۴۰۲). " اثرات  ناهمگن نرخ ارز  بر سلامت بانک ها"، مقاله علمی ۳۰امین همایش سیاست های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی.

•    ولی پور پاشاه، محمد و احمدیان، اعظم (۱۴۰۱). " اثر بهادارسازی بر ریسک اعتباری شبکه بانکی ایران"، مقاله علمی ۲۹ امین همایش سیاست های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی.

•    باستانزاد،‌حسین و ولی‌پور پاشاه، محمد (۱۳۹۵). E-banking Impact on Cost Saving in the Iranian banks ،ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی.

•    باستانزاد،‌حسین و ولی‌پور پاشاه، محمد (۱۳۹۵). The Impact of Real Money Supply on the Nonperforming Loans (Case of Iran) ، بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی.
 

 

-  مدرس مجموعه دوره های تخصصی اقتصاد، مالی و بانکداری (از سال ۱۳۸۱-تاکنون):
•    روش های تامین مالی و جذب سرمایه گذاری
•    اقتصاد و تحلیل‌‌گری مالی
•    مجموعه موضوعات ارزی (اعتباری اسنادی، ضمانت نامه، حواله، و سایر روش‌های پرداخت)
•    سامانه های تسویه و پرداخت
•    طراحی سیستم مدیریت ریسک در سازمان‌ها (مراکز دولتی، بانک ها و ...)
•    تطبیق با مقررات بین‌المللی 
•    رویه های جامع نظارتی برای شناسایی ذینفعان مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری
•    مهارت‌های مدیریتی و کارشناسی در حوزه بانکی و مالی به زبان انگلیسی
  -   مدرس مرکز آموزش بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، (از سال ۱۳۸۰-تاکنون):
   -  مدرس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  ۱۳۸۷- ۱۳۸۳
 

•    کارشناس اقتصادی، بانک مرکزی، ۱۴۰۲- ۱۳۹۷
•    پژوهشگر گروه مطالعات بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۴۰۲-۱۳۹۲
•    محقق اداره حساب‌های اقتصادی، بانک مرکزی، ۱۳۹۲-۱۳۸۹
•    کارشناس اقتصادی، دفتر شاخص قیمت‌ها، مرکز آمار ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۶