دکتر مجيد عينيان

دکتر مجيد  عينيان

دکتر مجيد

عينيان

m.einian@mbri.ac.ir

پژوهشگر 

•    کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک: چالش‌ها و فرصت‌ها – کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی
•    طراحی واژه‌نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL
•    ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
 

•    نیلی، ف.، اسفندیاری، م.، ابراهیمی، س.، طاهری، م.، عینیان، م.، محمودزاده، ا. (۱۳۹۵). نظام تامین مالی تولید در ایران (جلد اول:) بررسی ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی. تابستان ۱۳۹۵، تهران: انتشارات بادبان.
•    نیلی، م.، ساعدی، ع.، سیدخسروشاهی، س.ا.ر، عینیان، م.، فرخی، ف. (۱۳۸۹). ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی (با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان). به سفارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران. تیر  ۱۳۸۹، تهران: پگاهان اندیشه.
 

Einian, M., & Nili, M. (2019). Excess Sensitivity and Borrowing Constraints: Evidence from Iranian Households. Economics of Transition and Institutional Change, 28(1), 137-160.

•    Einian, M., & Ranjbar Ravasan, F. (2017). A Perfect Specialization Model for Gravity Equation in Bilateral Trade based on Production Structure. International Economics Studies. 45(1).
•    Einian, M., & Nili, M. (2016). Elasticity of Intertemporal Substitution: An Investigation in Iran, Journal of Money and Economy, 11(2), 207-223.

•    شهیدی، ز.، جلالی‌نائینی، س. ا. ر.، عینیان، م. (۱۳۹۹). محدودیت نقدینگی و رابطه مصرف کالای بادوام-بی‌دوام در اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۴ (۳)، ۳-۲۴.
•    عینیان، م.، نجفی، ف.، محمودزاده، ا. (۱۳۹۷). چرخه‌های اعتباری اقتصاد ایران. پژوهش‌های پولی-بانکی. ۱۱ (۳۸)، ۵۶۵-۵۹۸.
•    عینیان، م. (۱۳۹۶). توسعه و افول مالی در ایران: یک مدل کمی تعادل عمومی پویا. اقتصاد مقداری. ۱۴ (۴)، ۱۸۳-۲۰۹. 
•    عینیان، م. و برکچیان س.م. (۱۳۹۳). شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری ایران. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۲۰. ۱۶۱-۱۹۴.
 

•    Einian, M., & Souri, D. (2018), Poverty Maps of Iran. Fifth International Conference on Iran’s Economy, March 8-9, 2018, Amsterdam, The Netherlands: International Institute of Social History.
•    Einian, M., & Nili, M. (2016). Consumption Smoothing and Borrowing Constraints: Evidence from Household Surveys of Iran. Forth International Conference on Iran's Economy, June 17-18, 2016, Marburg, Germany: Philipps-University of Marburg, Center for Near and Middle Eastern Studies.
 

•    عینیان، م.، سوری، د. (۱۳۹۶). نقشه‌های فقر ایران. دومین کنفرانس اقتصاد ایران، تهران، ایران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
•    عینیان، م. و فخار، م. (۱۳۹۲). امنیت رمزهای چهاررقمی کارت‌های بانکی. مجموعه مقالات دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت. ۴۸۵-۴۹۸. پاییز ۱۳۹۲، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
•    عینیان، م. و برکچیان، س.م. (۱۳۹۱). شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری ایران. مجموعه مقالات بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی. ۴۰۱-۴۶۰. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
•    ارشدی، ع. و عینیان، م. (۱۳۹۰) پیش‌بینی تقاضای اسکناس در گردش توسط مردم در سال ۱۳۹۰ در ایران، مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، بهار ۱۳۹۰. ۴۳۷-۴۷۱. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  •   Einian, M. & Kian, R. (2009). Control Limits for Changepoint Method Using Neural Networks, 6th International Industrial Engineering Conference, February 2009, Tehran.

شهیدی، ز. (۱۳۹۸). اثر محدودیت نقدینگی بر مصرف در اقتصاد ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی گرایش اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

مقاله برتر حوزه پول و بانک بزرگداشت هفته پژوهش سال ۱۳۹۷، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (توسعه و افول مالی در ایران: یک مدل کمی تعادل عمومی پویا، در مجله اقتصاد مقداری)

مدیر داخلی مجله علمی و پژوهشی Money and Economy