علی شریفی

علی  شریفی

علی

شریفی

پژوهشگر

•    بررسی تطبیقی الگوهای رایج محاسبه و پرداخت سود حساب‌های (سپرده‌های) سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی کشورهای منتخب با الگوی فعلی نظام بانکی ایران و ارائه مدل پیشنهادی جایگزین
•    ویرایش  ترجمه کتاب "راهنمای IFRS برای بانکهای مرکزی"
•    شناسـایی موانع، الزامات و زیرساخـت‌های اجرایی استقرار نظام بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران
•    بازطراحی ساختار نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها
 

•    Estimating discharge coefficient of triangular free overfall using the GMDH technique; Ahmed Y. Mohammed; Ali Sharifi, Water Supply, 2023, https://doi.org/10.2166/ws.2023.218
•    Semiparametric Model for Recurrent Event Data Under Two Independent Competing Risks with Excess Zero and Informative Censoring; Ali Sharifi, Reza Hashemi, Sankhya A , 2023, https://doi.org/10.1007/s13171-021-00270-3
•    A New Approach to Estimate the Discharge Coefficient in Sharp-Crested Rectangular Side Orifices Using Gene Expression Programming; Hossein Bonakdari, Bahram Gharabaghi, Isa Ebtehaj, Ali Sharifi; Intelligent Computing, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-52243-8_7
•    Gene Expression Programming (GEP) to predict coefficient of discharge for oblique side weir; Ahmed Y Mohammed, Ali Sharifi; Applied Water Science; 2020, https://doi.org/10.1007/s13201-020-01211-5
•    Gene expression programming to predict the discharge coefficient in rectangular side weirs; I Ebtehaj, H Bonakdari, AH Zaji, H Azimi, A Sharifi; Applied Soft Computing, 2015, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.07.003
•    Design criteria for sediment transport in sewers based on self-cleansing concept, I Ebtehaj, H Bonakdari, A Sharifi, Journal of Zhejiang University Science, 2014,  https://doi.org/10.1631/jzus.A1300135
 

مدل سازي پيشامدهاي بازگردنده تحت مخاطره رقابتي، همراه با پيشامد بدون بازگشت، علی شریفی، سید رضا هاشمی، مجله علوم آماری، 2014، http://dorl.net/dor/20.1001.1.17358183.1393.8.1.9.5

•    Prediction of Discharge Capacity of Labyrinth Weir with Gene Expression Programming; Hossein Bonakdari, Isa Ebtehaj, Bahram Gharabaghi, Ali Sharifi, Amir Mosavi; Intelligent Systems and Applications, Proceedings of the 2020 Intelligent Systems Conference (IntelliSys) Volume 1; 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-55180-3_17
•    Incipient motion assessment with the use of gene expression programing; H Bonakdari, I Ebtehaj, A Sharifi; River Flow 2012 - Proceedings of the International Conference on Fluvial Hydraulics, 2013
 

•    مدل نیمه پارامتری برای پیشامدهای بازگشتی تحت مخاطره رقابتی با مخاطرهی پایه معلوم، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی آمار ایران، کرمانشاه، شهریور ۱۳۹۳

بررسی تطبیقی الگوهای رایج محاسبه و پرداخت سود حساب‌های (سپرده‌های) سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی کشورهای منتخب با الگوی فعلی نظام بانکی ایران و ارائه مدل پیشنهادی جایگزین