دکتر رامین مجاب

دکتر رامین مجاب

دکتر رامین

مجاب

r.mojab@mbri.ac.ir

عضو هیأت علمی و مدير گروه بانكداری

•    شناخت تحلیلی الگوی ارائه خدمات بانکی توسط باجه‌های نمایندگی در پست‌بانک ایران. [کارفرما: پست‌بانک؛ مجری: پژوهشکده پولی و بانکی؛ تاریخ شروع: ۱۳۹۶؛ سمت: مدیر پروژه]
•    طراحی و استقرار نظام جامع بهره‌وری در بانک شهر . [کارفرما: بانک شهر؛ مجری: پژوهشکده پولی و بانکی؛ تاریخ شروع: ۱۳۹۶؛ سمت: همکار پروژه]
•    ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی در اقتصاد ایران. [کارفرما: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؛ مجری: پژوهشکده پولی و بانکی؛ تاریخ شروع: ۱۳۹۴؛ تاریخ پایان: ۱۳۹۵؛ سمت: همکار پروژه] 

مقالات علمی و پژوهشی

 •         شریف‌مقدسی، ع.ر.، موسوی جهرمی، ی.، ندری، ک.، مجاب، ر.، و ابوالحسنی، ا. (۱۳۹۶). سرمایه‌گذاری بانک و ارتباط غیرخطی آن با سلامت بانک در شرایط سرکوب مالی. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۱۰(۳۳)، ۳۵۳-۳۸۱
 •        مهرآرا، م.، مجاب، ر.، و جبل‌عاملی، ف. (۱۳۹۴). شوک درآمد نفت و ارزش‌افزوده حقيقی بخش‌های اقتصاد، يک الگو با پارامترهای زمان‌متغير. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۸(۲۳)، ۳۹-۵۸
 •        مجاب، ر.، و برکچیان، س.م. (۱۳۹۳). تحلیل حساسیت شناسایی چرخه‌های تجاری به انتخاب روش‌های آماری. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۲۱، ۳۸۱-۴۰۵
 •     Mehrara, M., Jabalameli, F., & Mojab, R. (2013). The Role of Oil Revenue Shocks in Iranian Economy, A TVP-VAR Approach. Iranian Economic Review, 17(3), 43-52.
 •     مجاب، ر.، برکچیان، س.م.، و نیلی، ف. (۱۳۹۲)،توضیح تغییرات پایه پولی و مخارج دولت در ایران، پژوهش‌های پولی-بانکی، ۶(۱۷)، ۱-۱۶
 •    حسن‌زاده، ع.، و مجاب، ر. (۱۳۹۰). تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۱۹(۵۹)، ۲۲۳-۲۳۶
 •     کمیجانی، ا.، و مجاب، ر. (۱۳۹۰). رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، ۱۱(۲)، ۱۳-۳۰

سایر مقالات

 •     Mojab, R., (2016). Probabilistic Forecasting with Stationary VAR Models. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2818213 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2818213 
 •    Choobchian, Pooria and Mojab, Ramin, High Model Uncertainty and Approximating Combined Distributions (June 24, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3397493 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3397493
 • مجاب، ر. (۱۳۹۴). تحلیل هزینه-فایده تورم تک‌رقمی. در در ز. خوشنود، م. همتی، ر. مجاب، ح. زمانزاده، ح. میثمی، و س.ش. طاهری (Eds.)، چالش‌های دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در اقتصاد ایران (صص.۱۲۱-۱۳۱). پژوهشکده پولی و بانکی: تهران.
 • مجاب، ر. (۱۳۹۳). ارتباط پول و قیمت با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده، در ر. مجاب (Ed.) چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران (صص.۲۷۳-۲۹۱). پژوهشکده پولی و بانکی: تهران.
 • مهرآرا، م.، و مجاب، ر. (۱۳۹۲)، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی و تولید بدون نفت در اقتصاد ایران، پژوهش‌های پولی-بانکی، ۱۳، ۷۱-۹۳.
 • مجاب، ر. (۱۳۹۲).تأثیر شوک‌های درآمد نفت بر ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزین مدل و مدل خوردرگرسیون برداری با پارامترهای زمان‌متغیر (پایان‌نامه دکتری). دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران: تهران.
 • مجاب، ر.، و برکچیان، س.م. (۱۳۹۱). تاثیر شوک‌های درآمد نفت بر تولید حقیقی بدون نفت. پژوهش‌های پولی-بانکی، ۹، ۴۵-۸۹ .
 • مهرآرا، م.، و مجاب، ر. (۱۳۸۸). ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، پول و اقتصاد، ۲، ۱-۳۰.

•    رتبه اول دوره کارشناسی
•    رتبه سوم در المپیاد علمی دانشجویی در رشته علوم اقتصادی در سال ۱۳۸۵
•    رتبه‌ ۶ در گرایش‌های یک تا پنج و رتبه ۲ در گرایش ششم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های تحصیلات تکمیلی ناپیوسته داخل) در سال ۱۳۸۵ 
•    رتبه سوم دوره کارشناسی ارشد
 

•    پژوهشکده پولی و بانکی، مدیرداخلی فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، آبان ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۶
•    پژوهشکده پولی و بانکی، مدیر داخلی فصلنامه Money and Economy، مرداد ۱۳۹۶ تا کنون
•    پژوهشکده پولی و بانکی، هیئت علمی، ۱۳۹۳ تاکنون