مهدی بختیار

مهدی بختیار

مهدی

بختیار

پژوهشگر

•    طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL. (در دست انجام-۱۳۹۹)
•    تبیین سیاست های صندوق بین المللی پول در چند کشور منتخب آفریقایی از منظر جنگ اقتصادی، (۱۳۹۸-۱۳۹۷).
•    همکاری در پروژه تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا). ۱۳۹۸
•    همکاری در پروژه اصلاح ساختار مالی بانک ملی-۱۳۹۷
•    واکاوی نقش نهادهای مردمی در شکوفایی اقتصاد دانش بنیان-۱۳۹۶
 

•    درآمدی بر اقتصاد شهری، نویسنده: یان کی. بروکنر، ترجمه با همکاری دکتر شکوفه فرهمند و اعظم جلائی پیکانی، انتشارات نور علم، ۱۳۹۹.

•        گزارش کارشناسی نسل دیجیتالی فرایندهای بانکی: بررسی دیجیتال سازی یک فرایند نمونه بانکی، با همکاری دکترهادی حیدری و دکتر مجید عینیان، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۹.    
•    گزارش کارشناسی اصلاحات ساختاری در بودجه با تأکید بر مقاوم‌ سازی سیستم بانکی، با همکاری دکترمهدی هادیان و دکتر محمد ولی پور پاشا، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۸.
•    تحلیل فضایی تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف انرژی خانوار، با همکاری دکتر نعمت الله اکبری و اعظم جلائی پیکانی، مجله علمی- پژوهشی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال هفتم بهار و تابستان 1397. شماره 1.
•    تحریم ها از منظر اقتصاد سیاسی، مجله تازه های اقتصاد، بهمن 1397 - شماره 154
 

•    ارائه مقاله استخراج شاخص ثبات بانکی و ارتباط آن با نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، ببيست و هشتمین كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، خرداد ۱۳۹۷.
•    ارزیابی کارایی و بهره وری شرکتهای خودروسازی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (dea)، ششمین همایش اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، مهر ۱۳۹۴.
•    شناسایی راهکارهای ارتقای سلامت بانکی در ایران، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ۱۳۹۴.
•    تاثیرات نوسانات تورم و کارایی بانک ها بر مطالبات غیر جاری بانک ها، ششمین همایش اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران، مهر ۱۳۹۴.
•    طراحی مدلی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظام بانکداری کشور(پژوهشی کیفی)، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش علمی- پژوهشی اقتصاد مقاومتی. مبانی، الزامات و الگوهای عملی. دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۳.
 

•    عضو پیوسته انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
•    عضو وابسته انجمن اقتصاد انرژی ایران
•    عضو پیوسته انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران