مهدی بختیار

مهدی بختیار

مهدی

بختیار

پژوهشگر

•    طراحی واژه نامه و ارائه راهکار گزارشگری مالی موسسات اعتباری بر اساس استاندارد IFRS با استفاده از XBRL
•    تبیین سیاست های صندوق بین المللی پول در چند کشور منتخب آفریقایی از منظر جنگ اقتصادی
•    پروژه اصلاح ساختار مالی بانک ملی
•    پروژه تهیه دانشنامه تخصصی پولی و بانکی (بانکی پدیا)
•    واکاوی نقش نهادهای مردمی در شکوفایی اقتصاد دانش بنیان
 

•    درآمدی بر اقتصاد شهری