حسین باستانزاد

حسین  باستانزاد

حسین

باستانزاد

پژوهشگر

•    مشارکت در پروژه “تدوین گزارش ارزیابی ریسک ایران: جرایم منشاء ، ادله بروز و بازارهای در معرض چالش پولشویی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۹۷-۱۳۹۶.
•    مشارکت در پروژه بهینه سازی باجه‌های سیار پست بانک، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۶.
•    مشارکت در پروژه انتقال سیستم مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی و شبکه پرداخت و تسویه خارجی از دلار به یورو، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۶.
•    مشارکت در اجرای پروژه مدیریت ریسک (اعتباری، بازار و نقدینگی) مطابق با مقررات بال در بانکهای سینا و پارسیان ۹۴-۱۳۹۳.
•    اجرای پروژه آثار تحریم‌های متقابل و جامع بین‌المللی بر مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی کشور، پژوهشکده پولی و بانکی،۱۳۹۳.
•    اجرای پروژه شناسایی روند تغییرات متغییرهای پیشروی اقتصاد ایرن در قالب ادوار مختلف تجاری، پژوهشکده پولی و بانکی،۱۳۸۰.
•    مشارکت در پروژه طرح جامع انرژی کشور، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۷۴-۱۳۷۱.
 

  •  Hossein Bastanzad, Pedram Davoodi, Hossein Tavakolian, “Foreign Exchange Rate Pricing at the Future Contract (Case of I.R. of Iran)", Iranian Economic Review, Vol 22, Issue 1, Winter 2018.
  •   Hossein Bastanzad, Mohammad Valipour Pasha, “E-Banking Impact on the Profit Margin (Case of the I.R. of Iran), Money and Economy, Volume 12, Issue 2, Spring 2017.
  •   Hossein Bastanzad,  Hadi Heidari, Mohammad Valipour Pasha, “The impact of assets market and real sector indicators on the banks’ non-performing loans”, Scientific Research Center, International Journal of Business Economics and Management Studies, ISSN: 2348-3016 , Volume 1, Issue 3,Jully 2016 PP29-46.
  •  Hossein Bastanzad, Mohammad Valipour Pasha, "Decomposition of growth quality in the I.R. of Iran during 1971-2013”, Journal of Money and Economy, Vol 9 No.1, Winter 2014.
  •  Hossein Bastanzad, Mohammad Valipour Pasha, “The Impact of Macroeconomic Indicators on the Nonperforming Loans (Case of Iran)”, Journal of Money and Economy, Vol 10 No.1, winter 2015.
  •  Hossein Bastanzad, Mohammad Valipour Pasha, “E-banking and Soundness Indicators for the Iranian Banking Network”, Journal of Money and Economy, Vol 1, No.3, summer 2015.
     

 

•    حسین باستانزاد، پدرام داودی، سیاست پولی بهینه و ثبات مالی در ایران با استفاده از رویکرد خودبازگشت برداری تحت سیاست، فصلنامه علمی پژوهشی  مدلساری اقتصادسنجی، دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان، زمستان ۱۳۹۷، دوره ۴ شماره ۱.
•    باستانزاد حسین، محمد ولی پور پاشا، هادی حیدی، اعظم احمدیان، بررسی کارایی الگوی انگیزشی بانکها با استفاده از روش داده های تابلویی و تجزیه واریانس، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های پولی- بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، سال دهم، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۶. 
•    باستانزاد حسین، داودی پدرام، بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران (با استفاده از رویکرد پارامتریک و غیرپارامتریک ارزش در معرض خطر)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، دانشگاه اصفهان،  5(4)، زمستان ۱۳۹۶.
•    باستانزاد حسین، داودی پدرام، الزامات بکارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی، دوره ۱۶، شماره ۶۳، زمستان ۱۳۹۵.
•    باستانزاد حسین، هادی حیدری، اعظم احمدیان" کریدور نرخ بهره در فضای سیاستگذاری پولی اقتصاد ایران "، فصلنامه تازه های اقتصاد، شماره ۱۴۵، بهار ۱۳۹۴.
•    باستانزاد حسین" نقطه سر به سر اثر نفت بر موازنه پرداختها و بودجه"، فصلنامه تازه های اقتصاد، شماره ۱۴۴، بهار ۱۳۹۴.
•    باستانزاد حسین" تحولات بازار ارز طی دوره ۹۲-۱۳۸۱"،فصلنامه تازه های اقتصاد، شماره ۱۴۳، پائیز ۱۳۹۳.
•    حسین باستانزاد، فرهاد نیلی "سیاستهای قیمتگذاری انرژی و ادوار سیاسی سیکلهای تجاری در اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره ۶۸، بهار ۱۳۸۴.
•    حسین باستانزاد، " بررسی تطبیقی الگوی پولی با الگوی تعدیل روند ساختاری نرخ ارز در اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره ۶۳، زمستان ۱۳۸۲. 
•    حسین باستانزاد، "انتقالات سرمایه ای بین المللی و کسری مالی داخلی- مطالعه تطبیقی میان ایران و هشت اقتصاد در حال توسعه" فصلنامه ترویجی روند، بانک مرکزی ج.ا.ایران، شماره ۳۶، زمستان ۱۳۸۱.
•    حسین باستانزاد، "اعمال سیاست سقف قیمت و اعطاء یارانه در بازار انرژی ایران"، فصلنامه علمی-ترویجی روند، بانک مرکز ایران، شماره ۳۳ تابستان ۱۳۸۰.
•    حسین باستانزاد، " الگوی تخصیص عوامل تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۴۲, پائیز ۱۳۷۸.
•    حسین باستانزاد، "بازتاب تغییر قیمت نهادههای اولیه تولید بر شاخص قیمت تولیدات نه زیربخش صنعت"، نشریه علمی-ترویجی سیاسی اقتصادی، شماره ۴۲-۱۴۱، تیر ۱۳۷۸.
•    حسین باستانزاد، دکتر محمد ولیمقدم زنجانی، "ادوار تجاری در اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی-ترویجی روند، بانک مرکز ایران، شماره ۲۷, پائیز ۱۳۷۸.
•    حسین باستانزاد، "مزیت تطبیقی مدلهای تعادل عمومی نسبت به تکنیک داده-ستانده در محاسبه اثرات تورمی تغییر قیمت انرژی" ماهنامه علمی ترویجی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۲۶، خرداد ۱۳۷۷.
•    حسین باستانزاد، " برآورد حساسیتهای جزئي‌ مستقيم‌ و متقاطع‌ آلن‌ براي‌ نهاده های تولید در اقتصاد ایران طی دوره ۷۵-۱۳۴۷"، ماهنامه علمی-ترویجی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شماره ۳۳، دی ۱۳۷۷.
•    حسین باستانزاد،" محاسبه موجودی سرمایه و نرخ بازدهی آن در اقتصاد ایران"، نشریه علمی-ترویجی سیاسی اقتصادی، شماره ۲۲-۱۲۱، آبان ۱۳۷۶.
•    حسین باستانزاد، "بررسی کارائی مدلهای مختلف پیش بینی واردات برای اقتصاد ایران طی دوره ۸۰-۱۳۷۶"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۳۲, بهار ۱۳۷۶.
•    حسین باستانزاد، دکتر محمد شریف آزاده، " کشش های پویای قیمتی و درآمدی صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت،شماره ۲۹, تابستان ۱۳۷۵.
•    حسین باستانزاد، "اثرات تعدیل قیمت حاملهای انرژی بر صادرات غیر نفتی"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۳۰, پائیز ۱۳۷۵.
•    حسین باستانزاد، "اثرات قیمتی و درآمدی کاهش یارانه حاملهای انرژی بر بودجه دولت طی دوره ۷۸-۱۳۷۴ "، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره ۲۵, تابستان ۱۳۷۴. 
 

•    Hossein Bastanzad, Mohammad Valipour Pasha, “E-banking impact on cost saving in the Iranian banks”, 6th International annual conference on electronic banking and payment system, Monetary and Banking Research Institute-Central bank of Iran, 2-3 January 2017.
•    Hossein Bastanzad، Mohammad Valipour Pasha, The Impact of Money Supply on the Banks Nonperforming Loans, 26th International annual conference on monetary and exchange rate policy, Monetary and Banking Research Institute-Central bank of Iran, Jun 2016.
•    Hossein Bastanzad, "Monetary policy environment post-2007 financial crisis", 25th International annual conference on monetary and exchange rate policy, Monetary and Banking Research Institute-Central bank of Iran, Jun 2015.
 

•    باستانزاد حسین، محمدولی پور پاشا، هادی حیدری " آثار مؤلفه‌های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانکها"، بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۴.
•    باستانزاد حسین" طراحی چارچوب سیاستگذاری پولی برای اقتصاد ایران با توجه به تجربیات بحران مالی سال ۲۰۰۸" سمینار اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری، دی ماه ۱۳۹۳.
•    زمان زاده  حمید، حسین باستانزاد، علی بهادر، حسین توکلیان، " مدیریت نرخ ارز تحت رژیم ارزی خزنده در کریدور"، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۳.
•    باستانزاد حسین" چارچوب استانداردسازی سرفصل دفاتر کل بانکها"، بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۳. 
•    حسین باستانزاد، "اصلاحات تجاری-مالی در اقتصاد ايران  در تعامل با تحولات مالی بين الملل۰۴-۱۹۹۷ "، نخستين همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني چالش ها و فرصت ها،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  اردیبهشت ۱۳۸۴. 
•    فرهاد نیلی, محمود علوی, حسین باستانزاد, ابوالفضل اکرمی, "تلفیق برنامه ریزی مالی با اقتصاد سنجی پویا-پیش بینی متغییرهای مالی برنامه پنجساله چهارم"، نخستين همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني چالش ها و فرصت ها،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  اردیبهشت ۱۳۸۴.
•    حسین باستانزاد، " برنامه ریزی اقتصادی  و متغیرهای پیشرو "، دهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۷۹.
•    حسین باستانزاد، "مطالعه تطبيقي اثرات تورمي دو سياست تامين کسری مالي انرژي از منابع پايه پولي با سياست تغيير قيمت حاملهاي انرژي طي دوره ۷۸-۱۳۷۴، نهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، اردیبهشت ۱۳۷۸.
•    حسین باستانزاد، "حساسیت کوتاه مدت و بلند مدت قیمتی و درآمدی در بازار انرژی ایران"، اولین سمینار بین المللی انرژی، مرکز مطالعات بین الملل وزارت نفت، زمستان ۱۳۷۳.
 

سوابق تدریس و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی آموزشی:
۱- آموزش مقررات نظارت احتیاطی بانکی کمیته بال (بال سه، حاکمیت شرکتی و ضوابط گروه ویژه اقدام مالی) 
۲- دوره آموزشی قراردادهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی  
۳- دوره آموزشی بانکداری بین‌الملل و اعتبارات اسنادی
۴- دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک، اجرای آزمون تنش و انطباق مقررات در شبکه بانکی 
۵- دوره آموزشی شناسایی و تحلیل ریسک‌های بازارهای مسکن، سهام، طلا و ارز
۶- دوره آموزشی بانکداری داخلی و شعب 
۷- دوره آموزشی رژیم‌های ارزی و چالش‌های بازار ارز در ایران
 

الف- سوابق شغلی:
•    پژوهشگر و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۳- تا کنون
•    دبیر هیئت عامل، بانک مرکز ج.ا.ایران ۹۲-۱۳۸۷.
•    نماینده بانک مرکزی ایران در صندوق بین المللی پول (IMF)- آمریکا، ۸۷-۱۳۸۳.
•    نماینده بانک مرکزی در کمیسیون مناطق آزاد کشور، ۸۳-۱۳۸۰. 
•    نماینده بانک مرکزی در کمیته های بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری بین المللی برنامه ‌های پنجساله سوم و چهارم. 
•    نماینده بانک مرکزی در ستاد قاچاق کالا و ارز، ۸۳-۱۳۸۱.  
•    رئیس دایره موازنه پرداختهای خارجی، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی،بانک مرکزی ایران، ۸۳-۱۳۷۸.  
•    محقق دایره انرژی، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، بانک مرکزی ایران، ۱۳۷۸.
•    کارشناس فنی و دبیر کمیته سرمایه گذاری، صندوق ضمانت صادرات ایران، وزارت بازرگانی، ۷۷-۱۳۷۶ 
•    مدرس دانشگاه، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریائی نوشهر، ۷۶-۱۳۷۴
•    کارشناس بازار انرژی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۷۴-۱۳۷۱