دکتر مهرداد سپه‌وند

دکتر مهرداد سپه‌وند

دکتر مهرداد

سپه‌وند

مدير گروه پژوهشی بانكداری