دكتر سيد احمدرضا جلالی نائينی


دکتری: مدیریت اقتصادی- دانشگاه کنت انگلستان
دکتر حميد زمان‌زاده

دکتر حميد زمان‌زاده

عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
دکتری: علوم اقتصادي- گرايش پولی و مالی- دانشگاه تهران
دکتر مهدی هادیان

دکتر مهدی هادیان

عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی
دکتری: اقتصاد پولی- دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مریم همتی

دکتر مریم همتی

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه صنعتی شريف
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه الزهرا
دکتر سجاد  ابراهیمی

دکتر سجاد ابراهیمی

 عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
دکتری: اقتصاد پولی و مالی- دانشگاه تهران
دكتر ايلناز ابراهیمی

دكتر ايلناز ابراهیمی

عضو هیأت علمی

کارشناسی: اقتصاد نظري- دانشگاه تبريز
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
دکتری: اقتصاد رياضي- دانشگاه تهران
دکتر مجيد  عينيان

دکتر مجيد عينيان

پژوهشگر 

کارشناسی: مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی-اقتصاد- دانشگاه صنعتی شریف
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه صنعتی شریف
حسین  باستانزاد

حسین باستانزاد

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد ـ دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد: اقتصاد ـ دانشگاه آزاد اسلامی
 زهرا  لطیفی

 زهرا لطیفی

پژوهشگر

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار - دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد: مدیریت تکنولوژی - دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد MBA با گرایش IT – سازمان مدیریت صنعتی
ضحی  ریاحی

ضحی ریاحی

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد - دانشگاه Dalhousie کانادا
کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه CALGARY کانادا