دكتر سيد احمدرضا جلالی نائينی

دكتر سيد احمدرضا جلالی نائينی

مشاور عالی ریاستدکتری: مدیریت اقتصادی- دانشگاه کنت انگلستان
دکتر سجاد  ابراهیمی

دکتر سجاد ابراهیمی

 سرپرست گروه پولی و ارزی وعضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
دکتری: اقتصاد پولی و مالی- دانشگاه تهران
دکتر حميد زمان‌زاده

دکتر حميد زمان‌زاده

معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
دکتری: علوم اقتصادي- گرايش پولی و مالی- دانشگاه تهران
دکتر مهدی هادیان

دکتر مهدی هادیان

مدیر پژوهشی و عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی
دکتری: اقتصاد پولی- دانشگاه شهید بهشتی
دكتر ايلناز ابراهیمی

دكتر ايلناز ابراهیمی

عضو هیأت علمی

کارشناسی: اقتصاد نظري- دانشگاه تبريز
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
دکتری: اقتصاد رياضي- دانشگاه تهران
دکتر مریم همتی

دکتر مریم همتی

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه صنعتی شريف
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه الزهرا
دکتر ژاله زارعی

دکتر ژاله زارعی

عضو هیأت علمی

کارشناسی: ریاضیات کاربردی (تحقیق در عملیات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
کارشناسی ارشد: برنامه ریزی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
دکتری: اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
ضحی  ریاحی

ضحی ریاحی

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد - دانشگاه Dalhousie کانادا
کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه CALGARY کانادا
علی  شریفی

علی شریفی

پژوهشگر

کارشناسی: آمار دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد: آمار ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه