دکتر رامین مجاب

دکتر رامین مجاب

عضو هیأت علمی و مدير گروه بانكداری

کارشناسی: اقتصاد نظری- دانشگاه شيراز
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه تهران
دکتر زهرا خوشنود

دکتر زهرا خوشنود

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادي- دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
دکتری: علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
دکتر مهشید  شاهچرا

دکتر مهشید شاهچرا

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
دکتری: اقتصاد- گرایش بخش عمومی، شهری و منطقه ای-  دانشگاه اصفهان
دکتر اعظم احمدیان

دکتر اعظم احمدیان

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبايی
کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه‌ريزی- دانشگاه علامه طباطبايی
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبايی
دکتر محمد  ولی‌پور پاشاه
کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد انرژی و بازاریابی بین‌الملل- دانشگاه تهران 
دکتری: علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی
محمد  ارباب افضلی

محمد ارباب افضلی

پژوهشگر

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتری: دانشجوی دکتری- اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
مرضیه اسفندیاری

مرضیه اسفندیاری

پژوهشگر

کارشناسی: مهندسي كامپيوتر نرم افزار - طبرستان
کارشناسی ارشد: مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي- گرايش اقتصاد- دانشگاه صنعتي شريف
دکتری: دانشجوی دکتری- اقتصاد پولی و مالی- دانشگاه علامه طباطبایی