دکتر مهرداد سپه‌وند

دکتر مهرداد سپه‌وند

مدير گروه پژوهشی بانكداریدکتری: دكتري- اقتصاد خرد کاربردی از دانشگاه Nottinghom انگلستان
دکتر حسين میثمی

دکتر حسين میثمی

عضو هیات علمی و معاون گروه

کارشناسی: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد: معارف اسلامي و اقتصاد- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر مهشید  شاهچرا

دکتر مهشید شاهچرا

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
دکتری: اقتصاد- گرایش بخش عمومی، شهری و منطقه ای-  دانشگاه اصفهان
دکتر زهرا خوشنود

دکتر زهرا خوشنود

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادي- دانشگاه مازندران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
دکتری: علوم اقتصادي- دانشگاه تهران
دکتر اعظم احمدیان

دکتر اعظم احمدیان

عضو هیأت علمی

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبايی
کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه‌ريزی- دانشگاه علامه طباطبايی
دکتری: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبايی
دکتر هادی  حيدری

دکتر هادی حيدری

پژوهشگر

کارشناسی: رياضيات كاربردی- دانشگاه رازی كرمانشاه
کارشناسی ارشد: مهندسی سيستم‌های اقتصادی- دانشگاه صنعتي شريف
دکتری: دکتری اقتصاد گرایش سنجی مالی- دانشگاه صنعتی شريف
دکتر محمد  ولی‌پور پاشاه
کارشناسی: علوم اقتصادي- دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي-گرایش اقتصاد انرژی و بازاریابی بین‌الملل- دانشگاه تهران 
دکتری: گرایش اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی
فرشته  ملاکریمی

فرشته ملاکریمی

پژوهشگر

کارشناسی: الهيات- دانشگاه شاهد
کارشناسی ارشد: الهيات گرايش فقه و مبانيی فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
دکتری: دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه قم
مرضیه اسفندیاری

مرضیه اسفندیاری

پژوهشگر

کارشناسی: مهندسي كامپيوتر نرم افزار - طبرستان
کارشناسی ارشد: مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي- گرايش اقتصاد- دانشگاه صنعتي شريف
دکتری: دانشجوی دکتری- اقتصاد پولی و مالی- دانشگاه علامه طباطبایی
محمد  ارباب افضلی

محمد ارباب افضلی

پژوهشگر

کارشناسی: علوم اقتصادی- دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتری: دانشجوی دکتری- اقتصاد مالی- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
زینب  بیابانی

زینب بیابانی

پژوهشگر

کارشناسی: مدیریت بازرگانی- دانشگاه پیام نور
کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی-دانشگاه علم وصنعت و مدیریت بازرگانی  گرایش بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور
دکتری: دانشجوی دکتری مالی-دانشگاه تهران
مهدی بختیار

مهدی بختیار

پژوهشگر

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری: دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و اقتصاد شهری و منطقه ای- دانشگاه اصفهان