بیانیه پایانی ۲۵امین همایش بانکداری اسلامی

کد خبر: 171132 چهارشنبه 12 شهریور 1393 - 17:1
بیانیه پایانی ۲۵امین همایش بانکداری اسلامی

موسسه عالی بانکداری ایران بیانیه پایانی 25امین همایش بانکداری اسلامی را اعلام نمود. متن این بیانیه بدین شرح است:

خداوند متعال را سپاس مي
گذاريم كه بيست و پنجمين همايش بانكداري اسلامي، طي روزهاي 10 و 11 شهريور ماه با حضور معاون اول محترم رييس جمهور، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، رييس كل و اعضاي محترم هيأت عامل بانك مركزي، تعدادي از فقهاي عاليقدر و انديشمندان بينالمللي بانكداري اسلامي و استقبال گرم و شكوهمند مديران عامل و اعضاي محترم هيأت مديره بانكهاي كشور و جمعي از استادان، صاحبنظران و پژوهشگران و كارشناسان بانكي، در محل مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با موفقيت برگزار شد.

در اين همايش كه با عنوان «نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان: آسيبشناسي، راهكارها و برنامهريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي» و سه محور با موضوعهاي ذيربط تشكيل شد، مقامات اقتصادي و بانكي كشور، انديشمندان، اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران بانكداري اسلامي با ارايه مقالات علمي و شركت در ميزگردهاي تخصصي به ارايه ديدگاهها و نقطهنظرات خود پرداختند و موارد زير مورد تأكيد قرار گرفت:

1.     تحول در نظام بانكي كشور، يك مطالبه عمومي و يك اقدام ضروري است.

2.     بانكداري اسلامي در برنامه تحول نظام بانكي كشور بايد به عنوان پارادايم اصلي مدنظر قرار گيرد.

3.     تحول در نظام بانكي كشور مستلزم برنامه­ريزي دقيق علمي و سيستمي است كه براي ايجاد و موفقيت آن بايد چشمانداز، مأموريتها، اهداف بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاهمدت و برنامههاي اجرايي لازم تدوين شود.

4.     براي دستيابي به اهداف و وضعيت مطلوب بانكداري اسلامي بايد قانون عمليات بانكي بدون ربا و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي آن مورد بازنگري و تجديدنظر اساسي قرار گيرد.

5.     توسعه آموزش و ارتقاء سطح آگاهي كاركنان نظام بانكي و عموم مردم درباره عمليات مختلف بانكي در نظام بانكداري و مالي اسلامي و اشاعه و ترويج فرهنگ بانكداري اسلامي بايد در صدر برنامههاي اصلاحي قرار گيرد.

6.      كانون توجه در اصلاحات و راهكارها بايد به بانكداري اسلامي محدود نشود و نظام اقتصادي و مالي اسلامي را هم شامل شود.

7.     پژوهشهاي انجام شده و تحولات و پيشرفت­هاي ايجاد شده در زمينه بانكداري اسلامي در ساير كشورها، مورد مطالعه و استفاده بيشتر قرار گيرد.

8.     برقراري ارتباط مناسب و تبادل اطلاعات و تجربه با نهادهاي مالي و مراجع علمي بين‌المللي اسلامي، يك ضرورت است.

9.     بانكهاي كشور به وظايف و رسالتهاي اصلي خود بپردازند و از بنگاهداري پرهيز كنند.

10.  روش حسابداري مورد عمل در نظام بانكي كشور بايد به حسابداري متناسب به بانكداري اسلامي تبديل شود.

11.  رعايت ضوابط و استانداردهاي بينالمللي بانكداري، از جمله ضوابط مربوط به كفايت سرمايه، شفافيت اطلاعات، پاسخگويي و اعمال حاكميت شركتي ضروري است.

12.    مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، با تشكيل نشستهاي ماهانه با حضور اساتيد و صاحبنظران بانكداري اسلامي در حوزه و دانشگاه و مشاركت مديران نظام بانكي، موضوعات و مباحث مطروحه درجامعه و محافل علمي، بويژه در همايش بانكداري اسلامي را تاحصول نتيجه و ارائه راهكارهاي عملي و قابل اجرا، دنبال كند.