توسعه بانکداری اسلامی، نیازمند مقررات بیشتر

کد خبر: 181682 سه شنبه 18 فروردین 1394 - 9:36
توسعه بانکداری اسلامی، نیازمند مقررات بیشتر

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد: بانکداری اسلامی که شاهد رشد بسیار سریعی طی سال های اخیر بوده، باید برای ادامه توسعه خود مقررات بیشتری وضع و خود را بیش از این با بانکداری نوین هماهنگ کنند .

این نوع بانکداری که بر پایه قوانین اسلامی است به ویژه سفته بازی و توسل به نرخ بهره را که شبیه ربا است و نیز سرمایه گذاری هایی که برای جامعه زیانبار محسوب می شود ،ممنوع می کند .

بنابراعلام صندوق بین المللی پول این بخش که اکنون عمدتا تحت مدیریت بانکداری سنتی قرار دارد مستلزم چارچوب تنظیم کننده و ساختارهای نظارتی است .

صندوق بین المللی پول بر نیاز هماهنگی بیشتر و شفافیت در مقررات ، همکاری بیشتر بین افراد مسئول برقراری معیارها در بانکداری اسلامی و متعارف و بهبود ابزارها بر نظارت قطعی تاکید کرد .

منبع: خبرگزاری تقریب (تنا)