شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»

کد خبر: 273023 جمعه 1 اردیبهشت 1396 - 8:1
 شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»

هفدهمین شماره فصلنامه علمی- ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.

در این شماره، ده مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:

ارزيابي اهداف و عملكرد بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي / (يوسف محمدزاده، هادي قهرماني و محمدعلي قدسي ماب)

مشكلات بانكداري اسلامي در ايران با نگاهي به تجربه مالزي/ (سيد جمال الدين محسني زنوزي و زهرا جليلي)

استفاده از برون سپاري جهت بهبود چالش هاي بانكداري اسلامي/ (پرستو محمدي و سيد محمد جواد طباطبائي)

تحليل و رتبه بندي روش هاي تامين مالي بانك ها با استفاده از ابزارهاي تامين مالي بازار سرمايه؛ با رويكرد تحليل سلسله مراتبي/ (ميثم حقيقي و ناهيد مومني نژاد)

بررسي برنامه هاي توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامي/ (وحيد بيگدلي و ايمان تهراني)

تحليل محتواي برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران (برنامه سوم و چهارم) برمبناي نظريه توسعه اي استخراج شده از ديدگاه امام خميني(ره)/ (علي يوسفي نژاد و مرتضي عزتي)

رفتار مصرف كننده در ايران و نظريه اقتصاد اسلامي/ (رضا اكبريان، نجمه ساجديان فرد و نرگس ساجديان فرد)

واقع سازي فروض و نظريه رفتار مصرف كننده در جامعه اسلامي ايران/ (محمد جواد محقق نيا، سيد احمد ابراهيمي، محيا بائي و اويس محرم اوغلي)

اخلاق تجاري با رويكرد اسلامي/ (علي اصغر هادوي نيا و سميه انصاري فرد)

بهره برداري از زمين در نظام اقتصاد اسلامي و عملكرد اقتصاد ايران/ (لطفعلي عاقلي)