میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

کد خبر: 334708 جمعه 1 فروردین 1399 - 10:37
میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی در جدیدترین شماره خود (شماره ۷۶)، مقاله‌ای با عنوان «میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام» به قلم محمدرضا مهربان‌پور، سیدعباس موسویان و محمدرسول حشمتی منتشر کرده است.

در این مقاله می‌خوانیم:

«حرکت صحیح یک جامعۀ اسلامی در مسیری که باید باشد، میطلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزههایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، حوزۀ اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزۀ بانکداری، مستلزم به‌کارگیری شاخصهای مناسب برای سنجش آن است؛ از اینرو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامهریزىهای کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفههای بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهرهگیری از شاخصهای بانکداری اسلامی و با استفاده از داده‌های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود.

تحلیل دادهها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سریهای زمانی محسوب میشود. ارزیابی شاخصهای بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به‌جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ بهعبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخصهای عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.