فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی

کد خبر: 80415 شنبه 25 خرداد 1392 - 15:22
فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی
عنوان نشريه: اقتصاد و بانکداری اسلامی

رتبه علمی: علمی - ترويجی

صاحب امتياز: انجمن علمی اقتصاد اسلامی ايران

مدير مسئول و سردبير: دکتر عباس عرب مازار

مدير داخلی: عباس پورحسن

نشانی دفتر نشريه: تهران -بزرگراه شهيد چمران -پل مديريت -دانشگاه امام صادق (ع)- ساختمان جديد -طبقه پنجم -اتاق ۵۰۹ دبير خانه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ايران -صندوق پستی ۱۵۹-۱۴۶۵۵

فکس: ۸۸۵۷۹۹۸۵

نشانی پايگاه انجمن اقتصاد اسلامی ايران: http://www.ieaoi.ir

تلفن دبيرخانه انجمن: 88081404

پست الکترونيکی: m_ieaoi@yahoo.com

نشانی پایگاه نشریه:      کلیک کنید